PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
ANBI gegevens protestantse gemeente Witmarsum ANBI gegevens protestantse gemeente Witmarsum

Algemene gegevens Protestantse Gemeente Witmarsum behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Witmarsum
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 82.41.36.019
Website adres: http://www.pknwitmarsum.nl
E-mail:
Adres: Postbus 8
Postcode: 8748 ZL
Plaats: Witmarsum
Postadres: Postbus 8
Postcode: 8748 ZL
Plaats: Witmarsum
 
Op 1 februari 2017 zijn de Protestantse Gemeente te Witmarsum (rsin/fiscaal nummer 82.41.36.019) en de Protestantse Gemeente te Pingjum en Zurich (rsin/fiscaal nummer 82.41.36.068) samengevoegd tot de Protestantse Gemeente te Witmarsum-Pingjum-Zurich (rsin/fiscaal nummer 82.54.10.332). De vermogens van de Protestantse Gemeente te Witmarsum en de Protestantse Gemeente te Pingjum en Zurich zijn daarbij onder algemene titel overgegaan op de Protestantse Gemeente te Witmarsum-Pingjum-Zurich.

De Protestantse gemeente te Witmarsum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op  Protestantse gemeente te Witmarsum.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad volgens de plaatselijke regeling ,18 leden, waaronder 1 predikant, 5 diakenen en 12 ouderlingen (incl. 2 jeugdouderlingen en 3 ouderling kerkrentmeesters), die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Wij willen een open en spontane uitnodigende geloofsgemeenschap zijn, waarin we elkaar en onszelf herkennen in geloof, hoop en liefde.
Waarin alle leden meetellen en onze aandacht en zorg ook uitgaat naar mensen, die minder zichtbaar deel zijn van onze gemeente. Een kerk waar de zondagse eredienst aanspreekt.
Wij willen een dynamische kerkgemeenschap zijn (er gebeurt iets) midden in de maatschappij. Waar ruimte en respect is voor de diverse geloofsbeleving.
Wij willen een kerk zijn met aantrekkingskracht. Waar wordt omgezien naar elkaar en tijd is voor God en elkaar.
Wij willen een kerk zijn waar ruimte is voor communicatie en dialoog. Een kerk waar de behoeften van mensen serieus worden genomen

Gezien de vorenstaande uitgangspunten is  ons beleid erop gericht om onze activiteiten voort te zetten en waar mogelijk verder te ontwikkelen.
Bijvoorbeeld: 
•    Samenvoeging met de Protestantse gemeente te Pingjum-Zurich
•    Regionale samenwerking
•    Gezond financieel bestaan.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
De overige leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
 De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Reguliere activiteiten
De reguliere activiteiten zijn het houden van één of twee  erediensten wekelijks op zondag en op kerkelijke feestdagen in Witmarsum (in de Hoekstien, Koepelkerk of Aylvastate) en/of Pingjum en Zurich. Tevens zijn de pastorale bezoeken van predikant, ouderlingen en/of bezoekdames en –heren bij heuglijke gebeurtenissen als geboortes, jubilea en bij verdrietige gebeurtenissen zoals ziekte en verlies van een geliefde, een belangrijk onderdeel van het samen kerk zijn. Tijdens één of twee wijkavonden was er jaarlijks gelegenheid om met elkaar over het geloof te praten.
Tijdens het winterseizoen hebben twee gemeenteleden catechisatie gegeven aan de 12+ jeugd en twee gemeenteleden aan de 18+ groep. Ook was er weer knutselclub voor kinderen uit groep 5 – 8 en de jeugdclub voor de 12+ jeugd. Dit werd verzorgd door de YMCA in verband met het ontbreken van leiding voor de club.
Voor de ouderen is er een gespreksgroep geweest.

Speciale diensten:
Naast de reguliere diensten waren er ook bijzondere diensten, zoals de startzondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarin we de gemeenteleden herdenken die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, Erediensten Anders voor diverse doelgroepen.

Regioverband:
In regioverband wordt de samenwerking steeds intensiever. Voor zowel de jeugd als de volwassenen zijn diverse gezamenlijke activiteiten georganiseerd, zoals de bijbelquiz, bezoek aan Bram Spreeuw in Amsterdam, bezoek aan Ureterp festival en gezamenlijke jeugd startbijeenkomst in Arum.

Oecumenisch verband:
In Oecumenisch verband zijn meerdere diensten en activiteiten georganiseerd, zoals deelname van de drie voorgangers aan de triatlon met na afloop een kerkdienst, een tentdienst met medewerking van het popkoor en een bijeenkomst voor dorpsgenoten om hun overleden geliefden te gedenken.
          
 College van kerkrentmeesters.
 
Het College van kerkrentmeesters heeft volgens de kerkorde en ordinanties van de PKN, tot taak:
het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente.
 
Denk aan:
beleidsplan, begroting en jaarrekening, geldwerving en het beschikbaar hebben van ruimten
het houden van collecten in erediensten
het jaarlijks houden van de actie kerkbalans onder de lidmaten, doopleden engeboorteleden

het innen van de oudejaarscollecte en bijdragen
het innen van de solidariteitsbijdrage bij lidmaten en bij doopleden vanaf 25 jaar
het vragen van een bijdrage voor het kerkblad
het verjaardagfonds
het verzorgen van het personeelsbeleid
het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die bij de gemeente werkzaam zijn
het fungeren als opdrachtgever voor kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat als vrijwilliger werkzaam is
het bijhouden van registers van de gemeente, zoals de ledenadministratie
het beheren van de archieven van de gemeente en het beheren van de verzekeringspolissen
het beheren van de goederen van de gemeente en de begraafplaats.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten Begroting Jaarrekening Begroting
  2016 2016 2017
       
Onroerende zaken  €           9.720,00  €       192.810,85  €         31.100,00
Renten  €         17.300,00  €         16.421,84  €         16.000,00
Overige opbrengsten  €               100,00  €                        -    €               100,00
Bijdragen,coll., enz.  €         54.600,00  €         54.135,11  €         60.250,00
Uitgaande collecten  €               600,00  €               901,13  €               500,00
Subsidies en bijdragen derden  €         27.125,00  €         26.433,36  €         11.125,00
Overige baten  €           1.200,00  €           5.703,22  €           1.000,00
Uit reservefondsen  €         20.400,00  €         99.156,98  €       101.900,00
Jeugdfonds    €               113,24  
       
Totaal  €       131.045,00  €       395.675,73  €       221.975,00
       
       
Lasten Begroting Jaarrekening Begroting
  2016 2016 2017
       
Kerkelijke gebouwen  €         33.190,00  €         90.838,43  €       112.570,00
Overige eigendommen en inventaris  €               300,00  €               604,27  €           8.700,00
Pastoraat  €         80.854,00  €         81.592,39  €         81.420,00
Kerkdiensten en Jeugdwerk  €           1.500,00  €           2.455,46  €           1.500,00
Verplichte afdrachten  €           4.950,00  €           5.095,24  €           6.050,00
Vergoedingen  €           1.500,00  €           2.173,27  €           2.050,00
Beheer en administratie  €           5.510,00  €           4.844,70  €           5.130,00
Rente- en bankkosten  €               240,00  €               191,33  €               300,00
Fondsen  €         18.345,00  €       222.718,95  €         18.225,00
Overige lasten  €               600,00  €               588,93  €           1.600,00
       
Saldo  €        15.944,00-  €        15.427,24-  €        15.570,00-
       
Totaal  €       131.045,00  €       395.675,73  €       221.975,00
       
De kolommen Begroting 2016 en Jaarrekening 2016 hebben betrekking op
de Protestantse Gemeente te Witmarsum.    
De kolom Begroting 2017 heeft betrekking op de Protestantse Gemeente
te Witmarsum-Pingjum-Zurich.      


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De kerkelijke gemeente van Witmarsum heeft twee woningen en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van een traktement voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (vergoedingen koster, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 

terug
 
 
 

Protestantse Gemeente "Trijeris Ien''
datum en tijdstip 22-04-2018 om 09.30 uur Victorius kerk in Pingjum
meer details

Protestantse Gemeente "Trijeris Ien''
datum en tijdstip 22-04-2018 om 14.30 in ''De Ontmoeting'' van Aylva State
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 26-04-2018 om 19.45 uur
meer details

Kerkenraad
datum en tijdstip 03-05-2018 om 19.45 uur
meer details

 
Friese Vakantieweek

meer
 
Gloednieuw magazine met de naam “Petrus”.
meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.