PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
ANBI gegevens Diaconie protestantse gemeente te Pingjum-Zurich ANBI gegevens Diaconie protestantse gemeente te Pingjum-Zurich

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 

Naam ANBI: Diaconie van de  Protestantse gemeente te Pingjum-Zurich
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 82.41.36.093
Website adres: http://www.pknwitmarsum.nl
E-mail:
Adres: Pibemalaan 29 
Postcode: 8749 GR
Plaats: Pingjum
   
   
   
 
Op 1 februari 2017 zijn de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Witmarsum (rsin/fiscaal nummer 82.41.36.044) en de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Pingjum en Zurich (rsin/fiscaal nummer 82.41.36.093) samengevoegd tot de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Witmarsum-Pingjum-Zurich (rsin/fiscaal nummer 82.54.10.381).
De vermogens van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Witmarsum en de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Pingjum en Zurich zijn daarbij onder algemene titel overgegaan op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Witmarsum-Pingjum-Zurich.

De Protestantse gemeente te Pingjum-Zurich is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De zending valt in onze gemeente onder de diaconie.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.protestantsekerk.nl/kerkorde.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Pingjum-Zurich.
 
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad volgens de plaatselijke regeling ,4 leden, waaronder 1 predikant, 1 diakenen en 1 ouderling en 1 ouderling- kerkrentmeester), die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het college van diakenen is in rechte samengesteld uit de diaken, de ouderling-kerkrentmeester en de ouderlingen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. In praktische zin wordt er intensief samengewerkt met het college van diakenen van de prot. gemeente Witmarsum.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
 
Onderstaand een korte samenvatting van het beleidsplan van de diaconie.

Beleidsplan: 
De Protestantse Gemeente Pingjum-Zurich is  gevormd door de fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Pingjum en Zurich.
Er is een verregaande samenwerking met de Protestantse Gemeente van Witmarsum. De reguliere activiteiten zijn het houden van één of twee erediensten elke week op zondag en op kerkelijke feestdagen in Pingjum en Zurich en/of Witmarsum (in de Hoekstien, Koepelkerk of Aylvastate).
 
 Ons beleid is , gelet op onze opdracht en doelstelling, erop gericht de huidige activiteiten te realiseren en te continueren.
 
Als samengevoegde diaconieën onderschrijven we van harte de hiernavolgende opdracht en doelstelling.
 
Opdracht en doelstelling:
Vanuit de Bijbel en in navolging van de Here Jezus is de Christelijke  gemeente geroepen tot hulp aan en tot omzien naar mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Deze dienst van barmhartigheid en gerechtigheid is de basis waaruit het diaconaat zijn doelstellingen en taken ontleent. Zo zal zij zich dienstbaar opstellen bij noden van sociale-, maatschappelijke- en financiële aard enerzijds, anderzijds de kerk, overheden en samenleving attenderen op hun eigen verantwoordelijkheid.
Ook houdt dit onder andere in ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdienst, in het bijzonder de leiding over het inzamelen van de gaven en het dienen aan de tafel des Heren; en het beheren van de diaconale gelden en goederen.
 
E. Beloningsbeleid
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de 'arbeidsvoorwaardenregeling  Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Overzicht van de activiteiten van de werkgroep Diaconie:
( 1) Toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
( 2 ) Het peilen/signaleren van zorgbehoeften
( 3 ) Het verlenen van bijstand, verzorging en/of bescherming aan hen die dit behoeven, in eigen gemeente, in de buurt en landelijk
( 4 ) Het direct of indirect verlenen van hulp elders in de wereld
( 5 ) Het werven en beheren van gelden die bestemd zijn voor diaconaal werk
( 6 ) Het meewerken aan en rondom erediensten en vieringen.
( 7 ) Met kerst worden er attenties rondgebracht bij leden van 75 jaar en ouder.
( 8 ) In de maand februari wordt er een ouderenmiddag georganiseerd voor leden vanaf 70 jaar in samenwerking met de Doopsgezinde gemeente en de Rooms Katholieke kerk.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie en de zending in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Diaconie Pingjum-Zurich              
College van diakenen              
                   
                   
                   
Baten en lasten voor ANBI-publicatie          
                   
                   
              begroting rekening rekening  
              2016 2016 2015
baten                  
Opbrengst uit bezittingen          €        850  €        837  €        873
Bijdrage gemeenteleden          €    1.000  €        914  €        799
                   
          Totaal baten  €    1.850  €    1.751  €    1.672
               ========================== 
                   
lasten                  
                   
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  €    1.175  €    1.250  €        700
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijkwerkers)  €             -  €             -  €             -
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk    €        230  €        111  €        232
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk      €        150  €             -  €        144
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen    €        120  €        350  €        125
Salarissen (koster, organist e.d.)          €             -  €             -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente    €        175  €        181  €        172
                   
                   
          Totaal lasten  €    1.850  €    1.892  €    1.373
               ========================== 
                   
        Resultaat (baten-lasten)  €             -  €      -141  €        299
                   
                   
 
           
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           Toelichting
Toelichting
De diaconie van Pingjum-Zurich ontvangt opbrengsten uit pacht van een klein stukje land en rente uit het vermogen. Daarnaast houdt de diaconie inzamelingen tijdens de kerkdiensten. Tevens worden van de gemeenteleden bijdragen inzake Zending ontvangen.

terug
 
 
 

Protestantse Gemeente "Trijeris Ien''
datum en tijdstip 22-04-2018 om 09.30 uur Victorius kerk in Pingjum
meer details

Protestantse Gemeente "Trijeris Ien''
datum en tijdstip 22-04-2018 om 14.30 in ''De Ontmoeting'' van Aylva State
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 26-04-2018 om 19.45 uur
meer details

Kerkenraad
datum en tijdstip 03-05-2018 om 19.45 uur
meer details

 
Friese Vakantieweek

meer
 
Gloednieuw magazine met de naam “Petrus”.
meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.