PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Informatie uit de classis Fryslân Informatie uit de classis Fryslân

Informatie uit de classis Fryslân
Op 27 juni vond de tweede classicale vergadering (CV)  plaats, voor het eerst onder leiding van preses ds.J.Vlasblom.   Omdat we u graag op de hoogte houden van wat er aan de orde was of wat er werd besloten, ontvangt u nu en in het vervolg na elke CV een korte weergave van het besprokene. Nadat de notulen zijn goedgekeurd (deze keer dus na de CV van 10 oktober 2018), krijgt elke gemeente het complete verslag. 

Om te beginnen werd er op 27 juni afscheid genomen van de mensen die als moderamenleden van het CRO (Classicaal Regionaal Overleg) zoveel voorbereidend werk voor de nieuwe classis Fryslân hebben gedaan: preses ds.L.Bergstra, scriba P. van Asperen en notulist A.Bos. Grote dank voor het werk dat zij in het CRO én daarvoor vele jaren hebben verzet.

De nieuwe  classis krijgt ook te maken met een nieuw fenomeen, de classispredikant. Zoals u waarschijnlijk al weet, is dat voor Fryslân ds. W.Beekman geworden. De dienst met de bevestiging van ds. W.Beekman in zijn functie als classispredikant vindt plaats op 16 september. Locatie zal zijn de Trinitaskerk in Heerenveen. Vanuit de landelijke organisatie van de PKN is het streven om het scribaatswerk van alle classes een beetje te stroomlijnen. Om die reden heeft men ook uniforme mailaccounts voor de classes aangemaakt. Voor Fryslân is dat  geworden.

Deze accountnaam kan helaas niet ‘verfriesd’ worden, daarom kiezen we ervoor om bij alle digitale verkeer binnen de classis het al eerder geregelde mailadres  te gebruiken.

Laatste formaliteit voor de classicale vergadering echt kan gaan functioneren, was het vaststellen van het Huishoudelijk Reglement voor de classis Fryslân en de Verkiezingsregeling voor de afvaardiging vanuit de Ringen naar de classisvergadering.  
Hierna konden we verder met meer inhoudelijke zaken.
 
Een delegatie van de Stichting Nijkleaster uit Jorwerd was in de vergadering aanwezig om de nieuwe plannen van Nijkleaster toe te lichten.        
Ds. H.Wagenaar legde uit dat met het einde van het pioniersproject 2012-2019 ook de steun van de landelijke PKN op z’n eind loopt en dat daarom voor het vervolgplan 2019-2026 nu de aandacht van de classis Fryslân wordt gevraagd – van de classicale vergadering maar straks vooral van de gemeenten in de classis. H.Kroes, voorzitter van de stichting, vertelde wat de nieuwe plannen financieel betekenen. De exploitatie van het nieuw op te zetten ‘klooster’ lijkt geen probleem te worden - het huidige project kan zichzelf ook bedruipen - , maar de aanschaf van de monumentale doch vervallen boerderij waaraan voor de kloosteropzet wordt gedacht,  gaat de financiën van de stichting toch wel te boven.
Naast crowdfunding en zelfwerkzaamheid blijft er altijd nog een fors  tekort dat overbrugd moet worden. Maar de stichting gaat toch echt pas tot koop over als alle geld is toegezegd; zonder geld geen project. ‘De stipe fan ‘e klassis’ kan een ondersteuning zijn in het streven van het nieuwe project ‘in Frysk projekt te meitsjen’. In oktober zal de classicale vergadering een besluit nemen over een concrete aanbeveling. 

 

7

Wat kwam nog meer aan de orde?  In enkele Ringen (we hebben er in Fryslân zeven, in gebied overeenkomend met de zeven oude classes) bestaat de wens om met kleinere eenheden te gaan werken en dus nieuwe Ringen te vormen.  Preses ds.Vlasblom gaf nu in de vergadering aan dat het breed moderamen liever niet direct een opdeling van de Ringen ziet. De consequenties voor de afvaardiging naar de classis en de verdeling van de financiën (in de kas van de nieuwe classis zijn de zeven ingebrachte ‘potjes’  van de oude classes van een label voorzien) zijn ook nog niet  duidelijk. Bovendien zijn bijeenkomsten van de Ring bedoeld als ontmoeting van gemeenten, de Ring heeft geen bestuurlijke taak. Het is dus altijd mogelijk een bijeenkomst te beleggen waarvoor, bepaald door regio en/of onderwerp, niet alle gemeenten binnen de Ring worden aangeschreven.
Ander praktisch bezwaar: een overstap naar een andere Ring, ook als die het gevolg is van een opdeling in nieuwe Ringen, vereist de goedkeuring van het BM, vergelijkbaar met wat voorheen het geval was bij een overstap naar een andere classis. 
J.Brinkman-Dijkstra  scriba classis Fryslân
 

 

terug
 
 
 

Gespreksmiddag Aylva State
datum en tijdstip 21-11-2018 om 14.45 uur
meer details

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 25-11-2018 om 09.30 uur in De Hoekstien
Laatste zondag van het kerkelijk jaarmeer details

Plusdient in ''Het Anker'' in Makkum
datum en tijdstip 25-11-2018 om 19.00 uur
meer details

 
Kindernevendienst. ER KOMT EEN NIEUWE LEIDER

meer
 
Top 2000 kerkdienst (17 februari 2019)

meer
 
Koepelkerk als trouwlocatie

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.