PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief

De graankorrel in de aarde
kerkdeurnieuwsbrief

Nieuwsbrief  TRIJERIS IEN  -
Negende jaargang nummer 10
 
Dienst 09.30 uur, kerk Zurich,
Voorganger: ds. A. Buijs van Sneek
Ouderlingen:Yeme Dijkstra en Johan van der Schaaf
Diaken: Sjouke Elgersma
Lector: Antje Postma
Organiste: Lieske Reitsma,
Koster: Eeke van der Veen,..
Collecten:  1. Kerk in Actie (ZWO), 2. Kerk en bij de uitgang voor Insth. van het pastoraat
 
Er is geen kindernevendienst
 


Wilt de melodie van het projectlied beluisteren klik dan op de onderstaande link:
https://stat.debijbel.nl/2018/01/5a5f5885f3585.in-goede-aarde.mp3

Tekst Projectlied  nummer 5
Als het zaadje van Gods boodschap in jouw leven is geplant,
Mag je met hem verder leven en houdt hij je bij de hand.
Als je 't oude leven loslaat, ook al doet dat soms veel pijn,
ls het tijd voor nieuwe dingen, zul je zoveel rijker zijn.

Bloemen: de bloemen gaan naar mevr. I. v.d. Berg, Gooyumerweg 2,  Zurich
 
Van de ZWO: 


Zondag 18 Maart week 5 in de veertigdagentijd met het thema “Onvoorwaardelijke liefde”
Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie.
Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of uitbuiting.  De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis.

Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Kinderen krijgen indien nodig bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties,
de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid te bestrijden.
Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit.
Met deze collecte steunt u het wereld diaconale werk van Kerk in Actie zoals SAVE in India.
 
Dienst komende week: Palmpasen
Zondag 25 maart in de Koepelkerk, voorganger ds. P. Wattèl.
 
Uit de gemeente:  
Mevr. W. Postma - Bruinsma, Grauwe Kat 11, Witmarsum, wordt verzorgd in Martenahiem, Dekemastraat 34, 8804 RA Tzum
 
Mocht het u ontgaan zijn:  Op 8 april willen we liederen zingen die favoriet zijn in onze gemeente. Tot 18 maart kunt u uw lijstje top-10-liedboekliederen inleveren. Dat kan in de brievenbus op Kerkplein 9, of via e-mail: of
 
Van de kerkenraad:
Detachering ds. Wattèl naar Hartwerd, Hichtum en Burgwerd
Dominee Wattèl is door de gemeente Hartwerd, Hichtum en Burgwerd gevraagd hen bij te staan in de pastoraat en begeleiding.

Hierover zijn diverse gesprekken tussen dominee Wattèl en deze gemeente geweest en tussen het moderamen van beide gemeentes. Onze gemeente heeft eerder aangegeven dat we zullen meewerken aan een eventuele detachering van onze dominee. Dit vooral om onze financiën zo meer in balans te krijgen.
Daarom is de kerkenraad op 1 maart 2018 akkoord gegaan met deze detachering die ingaat op 15 maart 2018.
 
Wat houdt de detachering in:
Dominee Wattèl is minimaal 1 dagdeel en maximaal 3 dagdelen beschikbaar voor de gemeente Hartwerd, Hichtum en Burgwerd;
Dominee Wattèl is daardoor deze dagdelen niet beschikbaar voor Trijeris Ien;

Deze vermindering van beschikbaarheid wordt vooral gezocht in vermindering van voorgaan in diensten en minder pastoraat.
Voor 2018 betekent dit in eerste instantie 4 zondagen minder en 20 dagdelen minder aan pastoraat. Dit is op basis van 1 dagdeel detachering. Bij meer dagdelen detachering neemt de beschikbaarheid van dominee Wattèl voor diensten en pastoraat voor Trijeris Ien evenredig af.
 
In juni 2018 vindt een evaluatie plaats, onder andere over het definitieve aantal gedetacheerde dagdelen.
 
Uitnodiging Paasontbijt
 We nodigen iedereen uit voor het Paasontbijt op zondag 1 april ’s morgens om 9 uur.
 
Deze uitnodiging geldt met nadruk voor iedereen. Dus ook uw gasten, kinderen en familie, iedereen is van harte welkom in de Hoekstien.
Na afloop van het Paasontbijt willen we dan met elkaar naar de Paasdienst in de Koepelkerk gaan.
 
Om de juiste hoeveelheden te kunnen inkopen willen we graag weten op hoeveel personen we moeten rekenen.

Daarom verzoeken we u onderstaande antwoordstrook uiterlijk 20 maart ingevuld in te leveren bij Jan Bouma of Janny Koehoorn. U kunt het strookje ook in de collectezak doen.
Een telefoontje naar 531654 of emailberichtje naar mag ook.
 
We hopen op een grote opkomst!  De kerkrentmeesters.
 
 Naam: ………………………………………………. komt op zondag 1 april met
………… (aantal) personen naar het Paasontbijt.
 
Ik wik graag gehaald worden met de auto:
……………………………. (adres)
Ik heb een speciaal dieet.
Graag uw wensen aangeven. ………………………………………
 
Nieuwsbrief:
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 23 maart 2018, 17.00 uur doorgeven aan: Tineke Dijkstra, Oosterstraat 21,  tel. 531966, e-mail: 

terug
 
 
 

Gespreksmiddag Aylva State
datum en tijdstip 21-03-2018 om 14.45 uur
meer details

Protestantse Gemeente "Trijeris Ien''
datum en tijdstip 25-03-2018 om 09.30 in de Koepelkerk
Palmpasenmeer details

Moderamen
datum en tijdstip 26-03-2018 om 19.45 uur
meer details

 
Kindernevendienst in de veertigdagentijd

meer
 
Uitnodiging Paasontbijt.

meer
 
Gloednieuw magazine met de naam “Petrus”.
meer
 
Liedboek top tien

meer
 
40 dagentijd

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.