PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief

kerkdeurnieuwsbrief
Nieuwsbrief  TRIJERIS IEN
Tiende jaargang nummer 28

Dienst: 09.30 uur Victoriustsjerke Pingjum.
Voorganger: Siem Elzinga. 
Ouderling: Jan Bouma
Diaken: Sjouke Elgersma
Lector: Janny Koehoorn


Organist: Lieske Reitsma
Koster: Piet Bouwhuijsen

Collecten:
1. ZWO
2. Diaconie
bij de uitgang voor de Instandhouding van het Pastoraat

14.30 uur in Aylva State,
Voorganger: dhr. H. Giliam van Pingjum
Ouderling: Johan van der Schaaf.
Diaken: Tjitske van der Schaaf
Organist: Lieske Reitsma..    

Collecte:
1.ZWO
2. Diakonie.

Collecte zondag 21 juli: eigen ZWO/Fryslân foar Rwanda
Samen zorgdragen voor de kwetsbare mensen wereldwijd. Samen ons inzetten voor vrede en gerechtigheid.
Dit zijn thema’s die de zendingscommissies, ZWO’s en diaconieën in de classis Franeker verbindt en samenbrengt. Tot 2022 gaan we aan de slag voor Rwanda; ’Fryslân foar Rwanda’ met de volgende projecten:
1. Landbouwprogramma zendingsdiaconessen (Zendingsdiaconessen Amerongen)
2. Opvang en scholing van weeskinderen (Mwana Ukundwa)
3. Meer jongeren in de kerk (Presbyteriaanse Kerk in Rwanda) http://vimeo.com/311858516
Met de vrijwillige bijdragen voor de ZWO en deze collecte worden genoemde projecten in Rwanda ondersteund.

Bloemen:
De bloemen van vandaag gaan als groet namens de gemeente naar Lieske Reitsma Ald Mar 16 Zurich.

Dienst volgende week: zondag 28 juli, 09.30 uur in de Koepelkerk, voorganger ds. P. Wattèl

Van de kerkenraad:  Geen bijzonderheden.

Nieuws uit de gemeente: Tsjerkepaad 2019
Op zaterdag 20 juli zijn de Koepelkerk te Witmarsum en het Skûltsjerkje in Pingjum open van 13.30 – 17.00 uur. Gastvrouwen in de Koepelkerk  zijn Loek Bruinsma en Matty van der Meer. In it Skûltsjerkje wordt u welkom geheten door Hans Schiere en Hieke de Jong. Behalve informatie over de kerken tot u nemen kunt u ook gewoon even zitten en mediteren of een praatje maken met andere gasten en de vrijwilligers. Op 27 juli wordt er tussen 15.30 en 16.00 uur op het orgel gespeeld in de Koepelkerk.

Op 27 juli a.s. kan ook de Koepeltoren weer worden beklommen. Gastheren zijn dan Sjoerd Bakker en Klaas Kroontje in de Koepelkerk en Doeke Odinga en Joost Rosier in it Skûltsjerkje.
In de Koepelkerk wordt via een doorlopende videofilm informatie gegeven over de kunst in de kerk. Wij wijzen u ook op een activiteit van de Stichting Tsjerkepaad  en de Stichting Organum Frisicum op 27 juli en de onderstaande kunstroutes.
Orgelfietstoer i.s.m. Stichting Organum Frisicum ( 27 juli).

Op zaterdag 27 juli is er een orgelfietstocht georganiseerd door Stichting Tsjerkepaad en Stichting Organum Frisicum. Deze kan per fiets worden afgelegd, maar eventueel ook met een ander vervoermiddel. Er worden drie kerken en dus ook drie orgels bezocht. De start met het eerste concert is om 13.30 uur in de Mariakerk van Bears.
Vanaf 13.00 uur is de kerk open. Het vervolg is om 14.45 uur in de Johanneskerk van Weidum. De orgeltocht eindigt in de Redbadtsjerke van Jorwert. Het concert begint daar om 16.00 uur. Musici tijdens de orgelfietstocht zijn Alina Rozeboom, sopraan en Peter van der Zwaag, orgel. Meer informatie staat op www.organumfrisicum.frl . Deelname is gratis, wel een collecte.Kunstroute in Noord West Friesland In Noord West Friesland zijn twee Kunstroutes langs kerken uitgezet die men per fiets of wandelend kan bezoeken.
Op de westelijke route (circa 14 km) bezoekt u de kerken in Sexbierum (Sixtuskerk), Pietersbierum (Petruskerk) en Dongjum (Donatuskerk) Op de oostelijke route (circa 25 km) bezoekt u de kerken in Berltsum (Koepelkerk), Menaam (PKN-kerk), Dronryp (Salviuskerk), Skingen (Stevenskerk), Slappeterp (Dionysiuskerk), Ried (Walburgakerk) en Wier (Ioannis Theatertsjerke).
Een uitgebreide folder is zichtbaar op www.tsjerkepaad.nl bij “Routes” ‘in Noord West Friesland.  

Nieuwsbrief:
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 26 juli, 17.00 uur, naar Siem Elzinga,
de Muonts 22, tel. 531805, e-mail:
terug
 
 
 

Tsjerkepaad
datum en tijdstip 27-07-2019 om 13.30 uur
meer details

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 28-07-2019 om 09.30 uur in de Koepelkerk
meer details

Tsjerkepaad
datum en tijdstip 03-08-2019 om 13.30 uur
meer details

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 04-08-2019 om 09.30 uur in De Hoekstien.
meer details

 
mission possible

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.