PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief TRIJERIS IEN 
Elfde jaargang nummer 24

Dienst zondag 25 oktober om 09.30 uur in de Koepelkerk
Voorganger: ds. A. Buijs van Sneek .

De liturgie staat aan het einde van deze nieuwsbrief

Ouderling: Uilkje Joustra
Diaken: Tjitske van der Schaaf

Organiste: Tjittie Koopmans

Koster: Jan Visser

Zangers: Marijke Baarda en Gerrit Tol

Collecten: 

  1. Kerk 
  2. Diaconie
  3. voor Instandhouding van het pastoraat.
Afscheid
Degene die afscheid wil nemen van ds.P.Wattèl en de dienst niet kan bijwonen kan tussen 13.00 en 14.00 uur  dat nog doen in  de Hoekstien.  Ds.P.Wattèl zal daar dan zijn.
U moet zich wel opgeven bij Siem Elzinga voor zaterdag 31 oktober om 18.00 uur. Per mail aan siem1940@ziggo.nl of telefonisch 0517531805.
Namens de kerkenraad, Siem Elzinga en Sjoerd Kooistra


Dienst volgende week
11.00 uur in de Koepelkerk. Voorganger: ds. P. Wattèl (afscheidsdienst). 
In deze dienst wordt ook aandacht besteed aan het aftreden van Jan de Jong als diaken.
Collecten: 1.Zending 2. Kerk  en 3 voor Instandhouding van het pastoraat 

Bloemen: 
De bloemen van vandaag gaan als groet namens de gemeente naar:
Mevrouw Gerrie van Dijk, de Muonts 1, Witmarsum

Nieuws uit de gemeente: geen

Nieuws van de kerkenraad:
Wat betreft het zingen in de kerk voldoen zowel de Koepelkerk als de Hoekstien
niet aan de eisen van het RIVM. Dus helaas mogen we niet zingen in de kerk.
We zijn blij en dankbaar dat enkele leden van Scheppingsgave hun medewerking 
aan de dienst wil geven.

Vanaf zondag 11 oktober zijn er maar 30 personen meer toegestaan in de kerkdienst.

U moet zich daarom ook voor de zondag 25 oktober opgeven bij de scriba.

Voor de dienst van 1 november kunt u zich tot donderdag 29 oktober om 18.00 uur
aanmelden bij de scriba. Vol is vol.

Donderdag 29 oktober om 15.30 uur vergadert het moderamen in de Hoekstien.

De dankdienst voor gewas en arbeid wordt gehouden op zondag 8 november.

Nieuwsbrief: 
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 30 oktober, 17.00 uur, 
Naar: Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail siem1940@ziggo.nl 

Liturgie
Welkom en mededelingen

Intocht: Psalm 122 : 1 en 2
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen men mij zeide: `Gord u aan
om naar des HEREN huis te gaan! Kom ga met ons en doe als wij!'
Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd, o schone stede, die wij groeten.

Hoe zijn de stammen opgegaan! Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de HEER verkoor, hier, waar uw heilge muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in
naar 's HEREN woord, om zijns naams ere! Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht, de troon, waar David zal regeren

Woord van vertrouwen en groet

Lied: Psalm 122: 3 
Bidt heil toe aan dit Vredesoord: dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij, gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten! Om al mijn broeders binnen u,
om 's HEREN tempel wil ik u, o stad van God, met vrede groeten.

Gebed om ontferming, woord voor ons leven

Lied: 103c: 1, 2 en 3 
Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen / en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

Loof Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader, tot uw laatste adem toe.

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons / van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland, die het licht is in de nacht.

Gebed om licht van Gods Geest

Lezing van Deut. 6 : 1 – 9 en 20 – 25 

Lezing van Matt. 22 : 34 – 40 

Lied: 119: 1 en 40 
Welzalig wie de rechte wegen gaan, wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

Uw woord is als een lamp, een helder licht, een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt. Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, dat ik uw recht zal roepen van de daken.

Verkondiging

Orgelspel

Gebeden

Slotlied: 418: 1, 2 en 3 
God, schenk ons de kracht / dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht / uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, samen op uw wegen  / dan wordt ons tot zegen / lachen en geween. 

iemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; zegen drijft ons heen / naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer /  naar gelang wij delen, horen, helpen, helen, - vruchtbaar in de Heer. 

Vrede, vrede laat Gij in onze handen, dat wij die als zaad / dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, totdat in uw vrede ons / hart rusten mag. 

Zegen

Collecte 
 
terug
 
 
 

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 01-11-2020 om 11.00 uur Koepelkerk
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 08-11-2020 om 09:30 uur Hoekstien
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 15-11-2020 om 09:30 uur De Hoekstien
meer details

 
Afscheid

Degene die afscheid wil nemen van ds.P.Wattèl en de dienst niet kan bijwonen kan tussen 13.00 en 14.00 uur  dat nog doen in  de Hoekstien.  Ds.P.Wattèl zal daar dan zijn.

U moet zich wel opgeven bij Siem Elzinga voor zaterdag 31 oktober om 18.00 uur. Per mail aan siem1940@ziggo.nl of telefonisch 0517531805.

Namens de kerkenraad,

Siem Elzinga en Sjoerd Kooistra

 
NIET ALLEEN

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties.

De komende tijd zullen veel mensen onze hulp nodig hebben.

Met #Nietalleen verbinden we de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen.

Lees www.nietalleen.nl

 
 
Doukas voedselactie 2020

meer
 
kerkomroep

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.