PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 

Palmpasen 2020
zo 5 apr 2020  om 09:30 uur Hoekstien
Voorganger: ds.P.Wattel
Eredienst Trijjeris Ien

                               digitaal gemeente zijn 5 april 2020
Vandaag is het de zesde zondag van de 40-dagentijd: Palmpasen

Soms heb ik de indruk, dat de weken voorbij vliegen. En dan weer lijkt de tijd te kruipen. Inmiddels zijn we in april aanbeland. Maar er lijkt nog weinig te veranderen. Het lijkt erop dat de maatregelen niet aangescherpt hoeven te worden. Maar dat is nog niet zeker. En daarmee zijn we nog niet terug bij wat we gewend waren. Soms hoor ik van iemand, die in de familie of vriendenkring iemand heeft, die getroffen is door het coronavirus. En dan komt het pijnlijke dilemma, van behoefte aan contact, knuffel, zoals we dat gewend waren, en de noodzaak om niet ook zelf getroffen te worden of het virus door te geven. Tot nu toe heb ik gelukkig nog geen ernstige berichten gehoord uit onze dorpen. Laten we hopen, dat dat lang zo blijft.
Intussen zijn wij samen nog onze geloofsgemeenschap, met elkaar verbonden, omdat Jezus ons met elkaar verbindt.

En daarom kunnen we ook onze zorgen in Gods hand leggen en iets van vreugde beleven, want deze zondag vieren we Palmpasen. Het is erg jammer, dat we niet de kinderen met hun palmpasenstok door de kerkzaal zien lopen, maar we hopen dat volgend jaar weer wel mee te maken. Voor zover wij dat in de hand hebben, doen we met elkaar ons uiterste best om niet door het coronavirus getroffen te worden en volgend jaar de feesten volop te vieren.
En dit moment kunnen we intens beleven, dat wij bij God in goede handen zijn.

Een mooie psalm om te zingen en te lezen is Psalm 72, waarin de koning van Israël bezongen wordt. En daarmee wordt ook uitgekeken naar de toekomstige Koning, de Messias:

 

Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ‘s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der hevelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

Hij zal de redder zijn der amren,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

 
 

Op Palmzondag wordt altijd het intochtsverhaal gelezen. Dit jaar Johannes 12. Maar dat begint met een ander verhaal, het verhaal van de zalving. Beide verhalen vertellen iets over het koningschap van Jezus.
 


Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: ‘Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde - hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis de armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet.’
Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in groten getale naar hem toe, niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt. De hogepriesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven.
De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’ Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: ‘Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.’ Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. En de farizeeën zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar de hele wereld loopt achter hem aan.’

Een mooi bijpassend lied is 550:
 
Verheug u, gij dochter van Sion
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden,
Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig,
de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.
 
 
 Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen de aarde vervullen,
voor Jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede
de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel Hij lijdt als een knecht
zo brengt Hij het leven terecht.


 
 

overweging
Er zijn heel wat leiders op dit moment. Sommige leiders willen zo goed mogelijk voor de bevolking zorgen. Andere leiders doen wat vooral voor henzelf goed is. We kennen de voorbeelden uit Hongarije en Rusland, en nog wel meer. En als leiders goed voor hun mensen willen zorgen, doen ze het op verschillende manieren. We kennen in Nederland als variant de intelligente lock-down. En daarbij is het belangrijk dat de maatregelen voldoende zijn, maar ook, dat de bevolking bereid is om ze op te volgen. Dat is een kwestie van vertrouwen. Als dat er niet is, dan moet het worden afgedwongen. Gelukkig is dat in Nederland nog niet het geval. En we mogen hopen, dat het allemaal goed gaat.


Zoals in alle tijden hadden de eerste Christenen ook te maken met leiders. Natuurlijk was dat officieel de keizer in Rome en de mensen, die namens hem de dienst uit maakten. En verder waren er natuurlijk allerlei andere mensen, die ideeën hadden over hoe mensen zouden moeten leven. Het is van alle tijden.
Johannes bood de mensen in zijn evangelie een Leider, die iedereen echt kon vertrouwen: Jezus. Jezus was volledig te vertrouwen, omdat hij zijn gezag en macht niet van mensen of van geboorte kreeg, maar van God. Dat is wat Johannes duidelijk maakt in zijn hele evangelie.


En vandaag hebben we gelezen uit Johannes 12. Het is het bekende verhaal van een vrouw, die Jezus met kostbare olie zalft. Alleen in de verschillende evangeliën wordt het verschillend vertelt. En Johannes heeft zo zijn eigen redenen om het op deze manier te vertellen.
Want Jezus is niet zomaar een mens. Hij staat boven alle machten en boven alle machtigen. Jezus krijgt zijn opdracht en macht dan ook van de Enige die boven alle machten en machtigen staat: de levende God zelf. En daarom vertelt Johannes

 

dat de zalvende vrouw zijn voeten zalft. Want als Johannes, net als Matteüs en Lucas verteld zou hebben, dat Jezus op zijn hoofd gezalfd zou zijn, dan zou het erop kunnen lijken, dat Jezus tot zijn taak geroepen zou zijn door een vrouw. Het zou de zalving van een profeet, een priester of een koning betekenen. Die suggestie wordt natuurlijk gewekt, en mogelijk is dat het oorspronkelijke verhaal, maar in de ogen van Johannes kan Jezus niet tot zijn taak geroepen zijn door een mens.

Maar de reactie van Jezus, zoals Johannes dat vertelt, maakt er een begrafenisritueel van. Op zich is het uitermate vreemd, dat, in bijzijn van Lazarus, die immers net uit de dood is opgestaan, dat Jezus wordt voorbereid op de begrafenis, terwijl hij juist Lazarus uit het graf heeft geroepen. Het lijkt mij dan ook niet waarschijnlijk, dat Maria de zalving met het oog op de begrafenis zou hebben gedaan. Daarbij komt nog, dat bij het verzorgen van een lichaam voor de begrafenis je mag verwachten, dat het hele lichaam gezalfd wordt en niet alleen de voeten. Er spelen dus verschillende motieven voor de zalving een rol.


Johannes mengt de komende begrafenis met de opstanding, die zichtbaar is in Lazarus. Grappig is dan, dat de hogepriesters inmiddels de opgestane Lazarus ook uit de weg zouden willen ruimen. Van enige opstanding uit de dood mag geen sprake zijn. Dat komt de machthebbers niet uit. Dat zou betekenen, dat ze wel rekening moeten houden met de levende God.
En ook hier blijkt hoe onbetrouwbaar de machthebbers zijn. Alle sporen van mensen, die hun orde ondermijnen moeten worden opgeruimd. Durf dan nog maar eens weerstand te bieden.
En dat is wat veel mensen denken, die leven in situaties, waarin ze onmachtig zijn of onmachtig lijken om hun leven en het leven van anderen te verbeteren. Politiek zien we landen, die autoritair geregeerd worden en nu ook de coronacrisis gebruiken om steviger in het zadel te gaan zitten.

Vandaag vieren we ook het feest van Palmzondag. Het verhaal, zoals we dat kennen, vertelt, dat Jezus door een mensenmassa tot koning wordt uitgeroepen. Maar het is een gebeurtenis, waar de aardse machthebbers niet bang voor zullen zijn. Hij heeft geen leger, geen wapenuitrusting en hij rijdt op een ezel. Het zal de krant niet gehaald hebben. Maar het volk roept hem uit tot koning van Israël. Maar de schrijver Johannes voegt er nog fijntjes aan toe, dat pas later Jezus tot majesteit verheven wordt.
Met andere woorden: ook de inhuldiging van Palmpasen maakt van Jezus nog niet de koning die wij nodig hebben. In de visie van Johannes gebeurt dat pas op Goede Vrijdag. Dan wordt Jezus letterlijk aan het kruis geheven en daarmee is hij los gekomen van de aardse werkelijkheid. Een pijnlijk verhaal, maar dat is voor Johannes het hoogtepunt van het evangelieverhaal. En iedereen, die met Hem verbonden is komt zo ook los van de aardse werkelijkheid om te leven in het koninkrijk van God. Dat wil zeggen: aan de buitenkant leven we als aardse mensen, maar aan de binnenkant leven we als Gods kinderen, als burgers van het koninkrijk van Koning Jezus. Zo leven we in deze wereld, vanuit de kracht van het hemelse koninkrijk.

Het betekent niet, dat we los van deze wereld leven, niet dat we overal immuun voor zijn, maar wel, dat we aan deze aardse ramp niet echt ten onder gaan. Wij hebben ook nog een hemels leven, nu al! En daarmee hebben we ook een grote toekomst!

Een prachtig lied, dat hierbij aansluit is 552. Zeker het tweede deel wil ik onderstrepen. Het is niet alleen Jezus, die door de poort binnenrijdt, maar wij met Hem. Wij zijn met Hem verbonden en dus gaan wij ook de poort door, die overigens op de vrede scharniert. Is er geen vrede, dan is de poort vastgeroest en gaat hij niet open. Zo zullen wij binnentreden en (nu al!) ongestoord leven.

Dit is een dag van zingen!
Voorgoed zijn wij bevrijd.
Gods kracht zal ons omringen,
zijn liefde duurt altijd.
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede,
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord.

Zo al lezend en in stilte ons geloof belevend en delend, zijn we met elkaar verbonden, ook in de komende week.
Onze gedachten en zorgen zijn bij zoveel mensen, die afscheid hebben moeten nemen van hun dierbare, zonder ze nog te kunnen spreken of aanraken; bij zoveel mensen, die in eenzaamheid afscheid van het leven hebben moeten nemen; bij zoveel mensen, die zich inzetten om al deze mensen te verzorgen en bij te staan; bij zoveel mensen, die daarom heen hard werken om het leven van alle dag veilig en leefbaar te houden.
En we zijn blij voor en met die mensen, die inmiddels genezen zijn. Het zijn er veel meer, dan we in de cijfers terug vinden. Gelukkig is er ook hoop! De kans is klein, dat het ons zal treffen en we hopen en bidden en doen ons best om elkaar en onszelf daarvoor te behoeden.
Maar in dat alles worden wij gedragen in Gods handen!

 

terug
 
 

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 31-05-2020
digitale dienstmeer details

Moderamen-omtinkers-pastorale raad
datum en tijdstip 04-06-2020 om 19.00 uur
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 07-06-2020 om 09:30 uur Hoekstien
Hoekstienmeer details

 
Fryslan foar Rwanda

Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda.
Het is één van de kleinste Afrikaanse landen, slechts acht keer groter dan Friesland en bovendien even groen. Maar waar Friesland bekend is om de Friese meren, is Rwanda het land van duizend bergen. Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda: Fryslân foar Rwanda!
Meer weten, gan naar http://www.kerk in actie.nl

Klik op onderstaande link voor een film

http://vimeo.com/311692695
 
Poster

Deze poster is een initiatief van ds.Anne Meta Kobes van de protestanse gemeente Heerenveen.
De woorden uit 1 Korinte 13 vers 7 liggen als basis onder deze poster
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.Door de liefde blijf je volhouden
 
kindernevendienst zondag 31 mei

Vruchten van de Geest.
Vandaag is het Pinksteren! God geeft zijn Geest aan alle mensen. Als de heilige Geest bij je is, ga je anders leven. Gods Geest geeft je mooie eigenschappen waardoor anderen merken dat je van God houdt.

Ga naar het menu "Kindernevendienst verhalen in een bijzondere tijd"
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.