PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
zo 24 mei 2020
Voorganger: dhr. H.Giliam
Eredienst Trijjeris Ien

digitaal gemeente zijn op 24 mei 2020

Deze zondag, de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren wordt wel genoemd zondag “wezen”. De aandacht is erop gericht, dat Jezus niet meer onder ons is en de Heilige Geest nog niet is uitgestort. Soms klinkt er diepe eenzaamheid in door. We zijn alleen gelaten. Er zijn heel wat mensen, die op kwetsbare momenten in hun leven alleen gelaten zijn. Sommigen zijn daar nuchter onder. Voor anderen is het vertrouwen in de medemens geschaad. En soms heeft dat grote gevolgen voor de rest van hun leven.
Maar er zit ook een andere kant aan. Op het moment, dat de leerlingen Jezus naar de hemel zien varen, wordt hun aandacht op de hemel gericht. Jezus is niet meer hier, maar daar. Je zou het dus ook positief kunnen zien. Eigenlijk is dat, waarvoor Jezus op aarde gekomen is: mensen weer te laten leven met een blik op de hemel, met verwachtingen van de hemel, maar vooral met een zich aan de hemel toevertrouwen, juist in het aardse leven.
En zo leren ook wij leven met het oog op de hemel.

Een mooie Psalm om mee te beginnen is Psalm 27
 

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de HEER die mij behouden zal!

Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht,
Mijn hart zegt stil de liefdelijke woorden
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, HEER!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar ‘t uur dat Gij U openbaart!
 

Veel mensen leggen zich neer bij de beperkingen, waarin de coronacrisis ons gebracht heeft. Hoewel het misschien wel zwaar geworden is, weten mensen die zelf kwetsbaar zijn heel goed waarvoor ze het volhouden. Voor anderen wordt het wat lastig, zeker nu de beperkingen voor een deel lijken te worden opgeheven.
Nog zwaarder hebben mensen het in Afrika, Azië en Amerika. Voor een deel omdat niet iedereen terecht kan in goede gezondheidszorg, maar ook, omdat het karige inkomen volledig is weggevallen en de hongerdood dreigt.
Wij leggen de nood van deze mensen in Gods handen.


En een lied helpt ons om niet bij de pakken neer te zitten:
Psalm 67
 

God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ‘t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten,
hun geding veslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde,
die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.
 

Vandaag lezen we Johannes 17:1-13
Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt. Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit. tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond.
Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden.
Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn - alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij - en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging. Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde.

overweging
De schrijver Johannes wil onze blik verruimen. De dagelijkse zorgen zijn er. De machten in de wereld gaan soms op een vreselijke manier hun gang. Maar het einde van hun macht nadert. Jezus vertelt het zijn leerlingen al. Hij gaat naar de Vader in de hemel en hij heeft alle macht ontvangen om zijn leerlingen het eeuwige leven te schenken.
Dat is wel heel veel.
Dat is meer, dan oneindig leven na de dood.
Het eeuwig leven is God kennen èn Jezus.
Het gaat om God kennen. En “kennen” is niet alleen een zaak van het verstand. Kennen omvat het hele leven. Het woord “kennen” wordt in het Hebreeuws ook gebruikt om de meest intieme verbondenheid aan te geven, die mensen ervaren kunnen: geslachtsgemeenschap. Het is dus een kennen, dat twee partners tot eenheid maakt; het is ook een kennen, waaruit nieuw leven, een nieuwe toekomst geboren wordt.
Eeuwig leven is dus een manier van leven met God, die heel intiem is.
En er is nog meer, dat in een goede relatie vanzelfsprekend is: beide partners trekken zich iets (eigenlijk veel) van elkaar aan. Je doet de ander geen verdriet. Je maakt het de ander naar de zin. Ook dat aspect is deel van het kennen van God, eeuwig leven is dus leven met God, met Jezus op zo’n intieme manier, dat we ook echte partners zijn.
Er is nog iets met het woord “eeuwig”.
“Eeuwig” heeft vanouds de betekenis van regeerperiode. Bij elke nieuwe koning begint men de jaren opnieuw te tellen. Het zijn jaren in de “eeuw”, in het tijdvak van een koning.
Zo begrijp ik “eeuwig leven” ook als leven onder de macht van de levende God, dus ook onder de macht van zijn Zoon, Jezus Messias. En omdat de macht van de levende God geen einde kent, verschuift het begrip “eeuwig” van regeerperiode naar oneindig lang.
Wij richten ons leven dus naar God, naar Jezus! Verbonden als partner, gehoorzamend en veilig als onderdanen van de hemelse koning.
En natuurlijk doen we dat als we met Iemand intiem verbonden zijn, ook al is Hij op grote afstand.
Toch is die afstand ook weer niet zo heel groot.
Als “wezen” hebben we ook elkaar. En in elkaar herkennen we Gods liefde en trouw.
En vooral in onze verbondenheid zijn wij partner van de levende God. Samen zijn wij koningin van het koninkrijk dat gaat doorbreken.
Als burgers van het koninkrijk dat gaat doorbreken hebben we een blik, die verder reikt dan de zorgen, waarvoor we dagelijks voor staan.
Het lijkt er inmiddels op, dat we het ergste in de coronacrisis achter de rug hebben. Dat geeft weer wat lucht. Voor wie kwetsbaar is, is de dreiging nog niet voorbij. Maar ook met hen blijven we verbonden en houden we de blik op de hemel gericht. Dat geeft ons de moed en de kracht om vooruit te kijken, naar het moment, dat we weer helemaal kunnen leven.

Een mooi lied is LB.667
 

Hij leeft,
naar de hemel gevaren,
vertaald in het volle licht.
God zal Hem voor altijd bewaren.
Wij leven op Hem gericht.
Hij leeft
in het hart van zijn vrieden
als liefde die ons verbindt,
waarmee Hij de mensen diende
en al onze liefde begint.
 
 
 

Hij leeft
in het huis van zijn Vader.
Daar houdt Hij ons bidden bijeen
tot God heel de wereld vergadert,
zijn tent over allen heen.

Gij leeft
voor ons oog nog verborgen
tot aan de jongste dag,
Gij leeft tot de dag van morgen
ons toont wat liefde vermag.
 

Wij houden de blik op de hemel gericht. Niet dat de aarde niet telt. Het gaat juist om het leven op aarde, voor alle mensen, voor al het leven!
Daar zetten wij ons voor in: De levende God en Jezus zijn Zoon in de hemel, in het regeringscentrum van de wereld, en wij, zijn onderdanen, hier op aarde.
Wij doen, wat Hij van ons vraagt.
Het betekent ook, dat wij ons aan Hem kunnen toevertrouwen. En aan Hem dragen wij ook de mensen op, die ernstig ziek zijn en die een geliefde moeten missen.
In het bijzonder zijn onze gedachten bij de familie Joustra, die komende dinsdag hun lieve man, vader en grootvader naar het graf moet brengen. Ook hen dragen wij op aan Gods liefdevolle nabijheid.

Een mooi lied om mee af te sluiten is LB.663
 

Al heeft Hij ons verlaten
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

 

terug
 
 

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 04-10-2020 om 09:30 uur De Hoekstien
Tot onze spijt is er in verband met de Corona regels bij de doopdienst van 4 oktober geen plaats meer voor gemeenteleden! 
 meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 11-10-2020 om 09:30 uur Koepelkerk
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 18-10-2020 om 09:30 uur Hoekstien
Hoekstienmeer details

 
Poster

Vanaf 12 juli zijn er weer kerkdiensten. Voor zowel De Hoekstien als de Koepelkerk zijn gebruikersplannen gemaakt. Deze plannen staan op deze website bij de betreffende kerkdiensten

Deze poster is een initiatief van ds.Anne Meta Kobes van de protestanse gemeente Heerenveen.
De woorden uit 1 Korinte 13 vers 7 liggen als basis onder deze poster
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.Door de liefde blijf je volhouden
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.