PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
zo 31 mei 2020
Voorganger: ds.P.Wattel
Eredienst Trijjeris Ien

digitaal gemeente zijn op Pinksteren 31 mei 2020

Een feestelijke dag vandaag!
Extra jammer, dat we deze dag niet samen kunnen vieren, vooral als we bedenken, dat het ook de “verjaardag” van de kerk is. De Heilige Geest heeft nieuw leven geblazen in de leerlingen. De eerste preek werd gehouden en veel mensen werden gedoopt.
Maar we zitten niet bij de pakken neer! De Heilige Geest heeft wel voor grotere vuren gestaan.

Over vuur gesproken: De Heilige Geest zelf weet ons wel aan te vuren!
Een feestelijk lied om mee te beginnen is Psalm 68
 
God richt zich op, de vijand vlucht;
zijn haters voor zijn aangezicht,
als rook zijn zij verdreven.
Zij zijn als was in deze vlam,
zijn woede heeft hen waar Hij kwam,
ten dode opgeschreven.
Maar de getrouwen zijn verblijd,
zij staan voor Hem in vrolijkheid,
zij zijn verrukt van vreugde.
Zing God en speel zijn naam ten prijs,
zing Hem op een verhoogde wijs
om wat uw hart verheugde.

God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here HERE doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

 
Vandaag vieren we de verjaardag van de kerk, of beter gezegd, de verjaardag van de verbondenheid door de Heilige Geest. We leven niet meer voor onszelf; we hoeven ook niet bang te zijn, dat ons leven in een eenzaamheid en zinloosheid wegglijdt; maar onze verbondenheid door de Heilige Geest brengt ons juist bij elkaar en geeft ons leven zin. We leven samen, zoals Jezus geleefd zou hebben.
Nu gaat dat niet altijd vanzelf. Er is veel, dat ons bezighoudt. Zorgen over hoe het leven verder gaat, dat van onszelf, van onze geliefden, van de Schepping.

Vaak helpt een lied ons hart te openen. LB.670 is een bekend, maar mooi lied.

Kom Schepper God, o heilige Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.


Gij zijt door gaven zevenvoud
de vinger van Gods rechterhand,
die ‘s Vaders woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in ieder land.

 
Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, ‘s Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.


De bekende lezing op Pinkstermorgen is Handelingen 2:1-24
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich in bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië - wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

Een van de mooiste liederen is LB.675. Altijd heerlijk om te zingen.
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
als ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
 
Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

overweging
Voor ons is het Pinksterfeest geen nieuw feest. Ik merkte, toen ik Handelingen 2 voor mezelf nog eens doorlas, dat dat ook voor mij een vanzelfsprekendheid is. Als ik Pinksterfeest lees, dan denk ik direct aan de uitstorting van de Heilige Geest, de wind en het vuur, en de eerste preek en de doop.
Maar in de eerste regel gaat het over een ander Pinksterfeest.
Of toch niet.
De leerlingen waren al bijeen. Het was al Pinksterfeest. Nog voor dat er iets gebeurde, waren er al veel mensen om Pinksterfeest te vieren. En toen gebeurde er iets onverwacht. Op dat feest was er een geluid als van een hevige windvlaag en alles wat er verder gebeurde.
Het Pinksterfeest, dat er al was, was het Joodse Pinksterfeest. Vijftig dagen na het Paasfeest wordt het Pinksterfeest gevierd.
Pinksterfeest is vanouds het feest van de tarweoogst, zeven weken na het Paasfeest, dat ook een oogstfeest is, van de gersteoogst. Beide landbouwfeesten zijn gecombineerd met godsdienstige gebeurtenissen. Het Paasfeest, of Pesachfeest, is het feest van de uittocht uit Egypte geworden. Het Pinksterfeest is het feest van de wetgeving op Sinaï geworden. Dat verhaal uit Exodus vertelt in geuren en kleuren over het vuur, de rook en het onweer (Exodus 19).
Zo bezien is het Pinksterfeest uit Handelingen een feest, waarin God opnieuw zijn wet aan het volk geeft. Nu aan het volk, dat door Jezus bijeengebracht is. Jezus gaat immers omhoog naar de hemel. In de Heilige Geest vernieuwt Jezus zijn leerlingen en
 
andere volgelingen. Dat betekent tegelijkertijd, dat de bedoeling van het uitstorten van de Heilige Geest vergelijkbaar is met de wetgeving op Sinaï.

Misschien goed om nog even stil te staan bij het mensbeeld in die tijd.
Ook wij hebben wel het idee, dat de mens bestaat uit lichaam en uit geest. Maar wij weten inmiddels dat veel processen in het menselijk lichaam door hormonen en zenuwprikkels worden aangestuurd, vanuit de hersenen en diverse klieren. Zo hebben we veel ziekten als hersen- of spierziekten kunnen benoemen, of ook wel als hormoonafwijkingen. Dat wist men natuurlijk in de tijd van de Bijbel nog niet.
Het beeld, dat men had, is dat het lichaam ruimte had, waarin de geest gehuisvest was en het lichaam kon aansturen. Bij ziekten was de mens door een kwade geest in bezit genomen.
Als wij de Heilige Geest ontvangen, dan laten wij ons aansturen door Gods liefde, die we kunnen terugvinden in Gods wetten, bedoeld om op een rechtvaardige manier samen te leven.
Het Christelijke Pinksterfeest ligt dus in het verlengde van het Joodse Pinksterfeest. We kunnen niet meer Jezus in deze wereld volgen om te leven in het koninkrijk van God, maar we hebben de Heilige Geest ontvangen om ons aan te sturen om te leven in het koninkrijk van God.
Wat mij dit jaar opvalt in het verhaal uit Handelingen, is de eenheid. Het is één hevige windvlaag. Een soort vlammen verspreiden zich en allen worden van de Heilige Geest vervuld. Het gaat niet meer om de mensen persoonlijk, maar om de eenheid. De vreemde talen zijn wel verschillend, maar die zijn voor de verbinding met mensen, die afkomstig zijn uit diverse plekken in de wereld, zoals men die toen kende. De boodschap is voor iedereen gelijk.
Als wij ons door Gods Geest laten leiden, dan leven wij al in het koninkrijk van God. Dat betekent, dat wij vanzelfsprekend met de anderen verbonden zijn.
Voor mij is dat toch een hoopvolle boodschap in deze tijd, waarin wij nog voorzichtig moeten zijn met hoe dichtbij wij bij mensen kunnen zijn.

Een prachtig Pinksterlied is LB.691
De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

 
Juist in deze tijd, waarin de meest kwetsbare mensen geen of weinig contact mogen hebben, is het troostvol, dat we nooit alleen zijn. De Heilige Geest is ons ook tot trooster gegeven, juist omdat Hij ons verbindt met Jezus, met onze hemelse Vader en zo ook met elkaar.

In gedachten zijn wij vanmorgen even bij elkaar geweest. We hopen van harte, dat het niet lang duurt tot we ook daadwerkelijk op zondagmorgen bij elkaar kunnen komen in het huis van onze Heer.
Maar in geloof zijn wij altijd met elkaar verbonden.

Een mooi lied om mee af te sluiten is LB.978
Aan U behoort o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
 

terug
 
 

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 04-10-2020 om 09:30 uur De Hoekstien
Tot onze spijt is er in verband met de Corona regels bij de doopdienst van 4 oktober geen plaats meer voor gemeenteleden! 
 meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 11-10-2020 om 09:30 uur Koepelkerk
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 18-10-2020 om 09:30 uur Hoekstien
Hoekstienmeer details

 
Poster

Vanaf 12 juli zijn er weer kerkdiensten. Voor zowel De Hoekstien als de Koepelkerk zijn gebruikersplannen gemaakt. Deze plannen staan op deze website bij de betreffende kerkdiensten

Deze poster is een initiatief van ds.Anne Meta Kobes van de protestanse gemeente Heerenveen.
De woorden uit 1 Korinte 13 vers 7 liggen als basis onder deze poster
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.Door de liefde blijf je volhouden
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.