PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
zo 5 jul 2020
Voorganger: Ds.P. Wattel
Eredienst Trijjeris Ien

digitaal gemeente zijn op 5 juli 2020

Deze week beginnen we met Psalm 11

Ik schuil bij God. Hoe kunt gij dan nog zeggen:
‘Neem naar de bergen, vogel, snel de vlucht;
zie hoe ze pijlen op hun bogen leggen
die zich niet storen aan des HEREN tucht;
reinen van hart, zie hoe zij op u richten,
hoor in de duisternis hun boos gerucht,
als alles valt, moet gij dan ook niet zwichten?

De HEER zal vuur en zwavelregen zenden.
Een hete wind steekt op en schroeit hun grond.
Dit valt ten deel aan wie zich van Hem wenden,
want onze Heer is trouw aan zijn verbond
en Hij bemint wie wandelen in zijn wegen.
Al wie op aarde rechte paden vond
gaat blij het blinken van zijn aanschijn tegen.

Voor veel mensen duren de beperkingen, waarin de coronacrisis ons gebracht heeft, te lang. De anderhalve-meter-maatregel wordt betwist, zeker door mensen, die denken, dat ze gezond en fit genoeg zijn. Voor veel mensen zal dat zo zijn, maar we moeten vooral aan elkaar denken, ook nu het virus een beetje zomervakantie lijkt te hebben. 
Nog zwaarder hebben de arme mensen het in Afrika, Azië en Amerika. Voor een deel omdat niet iedereen terecht kan in goede gezondheidszorg, maar ook, omdat het karige inkomen volledig is weggevallen en de hongerdood dreigt.
Wij leggen de nood van deze mensen in Gods handen.
En een lied helpt ons om niet bij de pakken neer te zitten:

Psalm 67

God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ‘t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten,
hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde,
die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Vandaag lezen we Matteus 11:25-30
In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’


overweging
Het gedeelte, dat we vanmorgen gelezen hebben, volgt op het verhaal, waarin verteld wordt, dat Johannes de Doper, toen hij gevangen zat, zijn leerlingen eropuit stuurde om te vragen aan Jezus of hij het echt is, of dat er toch nog een ander zou komen. Want Jezus deed veel van wat de profeten hadden verkondigd (dus dat klopte) maar Johannes werd niet uit de gevangenis bevrijd, terwijl de profeten ook hadden verkondigd, dat gevangenen bevrijd zouden worden. 
Is Jezus wel degene, die beloofd was?
Als de leerlingen van Johannes terug gaan, gaat Jezus verder: ‘Er is niemand groter dan Johannes de Doper, maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij.’
Daarna gaat het over geloven. 
Wat geloven de mensen werkelijk als ze zien wie Jezus is?
En dan komt het gedeelte, dat we gelezen hebben. Het geheim van het koninkrijk wordt door de Zoon geopenbaard en daar is geen wereldse wijsheid voor nodig.
Die openbaring mondt uit in de laatste regels. Bij Jezus vind je werkelijk rust.
Echt rust!

Nou, het wordt geen luie stoel.
Jezus heeft wel een juk en een last.
Die zijn zacht en licht, maar ze zijn er wel.
Leven met Jezus brengt ons in een nieuwe manier van leven, zeg maar in een nieuwe wereld.
Voor de mensen, voor wie Matteüs de verhalen verzamelde en opschreef, betekende het, dat zij niet meer het harde juk en de zware last van de machthebbers van die tijd hoefden te dragen. Ze kregen er een zacht juk en een lichte last voor terug.
Genade is wel gratis, maar niet vrijblijvend!

Het is net als met leren zwemmen. Je moet wel de goede slagen maken, anders verdrink je alsnog.
Leven met Jezus is niet je eigen koers varen met een modderschuit en Jezus als vlag. 
Leven met Jezus is dan ook echt leven mèt Jezus! En Matteüs vertelt in het eerste gedeelte, dat we gelezen hebben, dat we Jezus ècht kunnen vertrouwen.
De vraag van Johannes de Doper is wel begrijpelijk. Ook wij stellen ons misschien wel eens zo’n vraag. De wereld wordt er immers niet beter op. Heeft Jezus het wel in de hand, nu Hij na hemelvaart op de hemelse troon zit?
Zeker, Jezus is echt betrouwbaar. Misschien past het niet in de manier van denken van “wijzen en verstandigen”, maar voor eenvoudige mensen is het helder: het juk van Jezus moet gebruikt worden en de last gedragen. 
Wij zijn blij, dat we Jezus hebben als koning.
Maar koningen hebben macht als de onderdanen hen gehoorzamen. En dan mogen wij ons gelukkig prijzen, want het juk van Jezus is zacht en zijn last voor ons is licht. Maar als onderdanen van Jezus willen we natuurlijk graag zijn last en juk dragen!


Een mooi lied 932
Rust nu mijn ziel. Laat ze maar roepen,
dringen om ruimte die God toebehoort.
Smart kent haar klacht, vreugde haar zingen,
chaos vraagt een herscheppend woord.
Rust nu mijn ziel. Weet je geborgen,
durf te geloven, hoor: God heeft je lief.
In pijn en leed deel je in Christus,
Hij kent de smart, Hij roept: vrees niet.

Wij houden de blik op de hemel gericht. Niet dat de aarde niet telt. Het gaat juist om het leven op aarde, voor alle mensen, voor al het leven!
Daar zetten wij ons voor in: De levende God en Jezus zijn Zoon in de hemel, in het regeringscentrum van de wereld, en wij, zijn onderdanen, hier op aarde.
Wij doen, wat Hij van ons vraagt.
Het betekent ook, dat wij ons aan Hem kunnen toevertrouwen. En aan Hem dragen wij ook de mensen op, die ernstig ziek zijn en die een geliefde moeten missen.
We dragen aan Hem op de mensen, die zwaar door de coronacrisis getroffen zijn, door verlies, revalidatie, of armoede en honger.
Maar we weten tegelijk, dat God ons de zorg voor elkaar in handen heeft gegeven. Van Hem krijgen wij daartoe de kracht!

Een mooi lied om mee af te sluiten is LB.973
Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof - uw zonneschijn.
Halleluja!


 

terug
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 09-08-2020 om 09:30 uur Koepel
Koepelmeer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 16-08-2020 om 09:30 uur De Hoekstien
Op 16 augustus is er een open luchtdienst bij de familie E.Giliam Nesserlaan 3
In deze dienst zal Jildou Geartsje gedoopt worden.
De voorganger is da. T. Hibma van Kimswerd.
De dienst begint om 09.30 uur.

In verband met de organisatie is het nodig dat u zich vrijdag 14 augustus voor 17.00 uur aanmeld bij Siem Elzinga mailadres: siem1940@ziggo.nl
U kunt ook 0517-531805 bellen.

De dienst wordt in de tuin naast de boerderij gehouden, te bereiken via achterkant erf boerderij.
Parkeren fietsen achter boerderij, kom je met de auto dan achter aardappelloods.meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 23-08-2020 om 09:30 uur Koepelkerk
meer details

 
Een prachtig orgel concert in de Koepelkerk

Koepelkerk Witmarsum, zaterdag 12 september 2020, 16.00 uur 
Thema: Het theatrale orgel
Gastspelers: Saxofonist Chris Corstens en acteur Martin de Nooij

Kaartjes kunnen besteld worden via:
marijkebaarda@ziggo.nl
  meer
 
Fryslan foar Rwanda

Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda: Fryslân foar Rwanda!
Meer weten, gan naar http://Kerkinaktie.nl

Klik op onderstaande link voor een film

http://vimeo.com/311692695
 
Poster

Vanaf 12 juli zijn er weer kerkdiensten. Voor zowel De Hoekstien als de Koepelkerk zijn gebruikersplannen gemaakt. Deze plannen staan op deze website bij de betreffende kerkdiensten

Deze poster is een initiatief van ds.Anne Meta Kobes van de protestanse gemeente Heerenveen.
De woorden uit 1 Korinte 13 vers 7 liggen als basis onder deze poster
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.Door de liefde blijf je volhouden
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.