PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
zo 15 mrt 2020  om 09:30 uur Koepel kerk
Voorganger: ds.P.Wattel
Eredienst Trijjeris Ien

digitaal gemeente zijn 15 maart 2020

Vandaag is het de derde zondag van de 40-dagentijd.

Een mooie psalm om mee te beginnen is Psalm 71:1

HEER, laat mij schuilen in uw hoede,
begeef mij niet o God,
maak nimmer mij ten spot.
Leid in uw trouw mijn weg ten goede,
verleen mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

Ook al zijn wij in ons eigen huis, toch zijn we als geloofsgemeenschap met elkaar verbonden. Niet zozeer omdat we hetzelfde geloven (als dat zo zou zijn, dan zouden we binnen afzienbare tijd in kleine kringetjes uiteenvallen), maar omdat we onder de hoede zijn van die éne HEER, schepper van hemel en aarde, niet op basis van onze prestaties, maar alleen op basis van Gods genade.

Om open te staan voor God is het vaak nodig om los te komen van wat ons bezig houdt in ons dagelijks leven.
Misschien voelen we onszelf te klein om Gods liefde en genade te ontvangen.
Misschien voelen we ons te groot om Gods liefde en genade nodig te hebben.
Misschien maken we ons zorgen om mensen in oorlogsgebieden.
Misschien maken we ons zorgen om mensen die getroffen zijn door het coronavirus.
Misschien maken we ons zorgen om de toekomst van de schepping.
Voor dit moment leggen we het in Gods handen.

Psalm 25:1
HEER, ik heb mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten.
maar wie uw gebod beaamt.
mag gelovig U verwachten.

lezing o.t.: Psalm 118:13-23
Jullie sloegen mij en ik viel,

lied: LB.118:3,8
lezing n.t.: Matteüs 21:33-46
lied: LB.561:1,2,4,5

overweging
De lezingen gaan over het verwerpen van iets/iemand, die juist het allerbelangrijkste blijkt te zijn, onmisbaar voor het leven. De bouwlieden keuren een steen af, die vervolgens als hoeksteen wordt gebruikt. De pachters denken dat ze met het doden van de zoon nog meer hun eigen gang kunnen gaan.
Het is al een eerste algemene les voor ons. Kijk uit met wat je afkeurt. Misschien heb je het juist heel erg hard nodig. Dat gaat niet alleen over spullen, die best wat langer meegaan, maar ook over mensen, die zeker nog andere waarden hebben, dan ons op dit moment niet zo uitkomen. Maar het gaat ook over gedrag, dat eerst niet handig lijkt te zijn, maar later wel verstandig. We hebben in de afgelopen week de ommezwaai in de behandeling van de corona-pandemie gezien. Eerst lijkt het niet nodig te zijn om allerlei bijeenkomsten af te raden of te verbieden. Nu het virus zich toch wel gemakkelijk verspreidt, moeten we wat drastischer zijn met maatregelen, tot aan het niet laten doorgaan van onze zondagse kerkdiensten.
Maar Jezus vertelt dit verhaal niet voor niets. Hij vertelt de gelijkenis aan de hogepriesters en oudsten. Dus zij moeten zich aangesproken voelen als de pachters van de gelijkenis.
Ze zullen Jezus doden. Uiteindelijk wordt het besluit daartoe in het huis van de hogepriesters genomen, in de nacht. Dat zijn aanwijzingen, dat de Farizeeën er niets mee te maken hebben.
Met het vertellen van deze gelijkenis aan zijn toekomstige “rechters”, neemt Jezus een groot risico. Hij vertelt ze, wat ze wilden weten, toen ze bij hem kwamen. Namenlijk namens wie Jezus opereert. Jezus vertelt hun met deze gelijkenis, dat hij namens God opereert. Maar hij vertelt ze ook, dat zij de Zoon zullen doden.
Hoeveel lef moet je hebben!
Jezus moet beseft hebben, dat er niet te ontkomen is aan zijn lot.
De grote vraag voor mij is, of de dood van Jezus door God gewenst is om ons te vrijwaren van de straf op onze zonden, zoals zware lijnen in onze kerken aangeven.
Deze gelijkenis vertelt, dat er ook andere lijnen mogelijk zijn voor wie oprecht gelooft.
De HEER hoopt op de bekering van de pachters. Als dat eens waar zou zijn.
We weten, dat het meestal niet gebeurt. De hogepriesters lieten zich niet de les lezen.
De Saüdische kroonprins laat zich ook niet de les lezen, maar laat journalisten die de waarheid publiceren vermoorden en daar anderen voor berechten.
Zo ging het in Malta. En zo gaat het in Rusland. In de Verenigde Staten van Amerika kan de president niet veel meer doen, dan mensen ontslaan.
Gelukkig hebben wij niet zo’n duidelijk aanwijsbare machthebber.
Maar ook voor ons komt het erop aan.
Durven wij onze nek uit te steken, als het gaat om het opkomen voor de rechtelozen in onze samenleving, ook als dat ten koste gaat van ons eigen leven, of wat minder zwaar: ook als dat ons eigen leven minder prettig maakt?
Durven wij de gevolgen te aanvaarden van opkomen voor mensen, die in onze wereld opzij geschoven worden?
Als wij verbonden zijn met Jezus, dan kan dat geen probleem zijn. Dan gaan wij de weg door de wereld mèt Hem!


Een prachtig lied in de 40dagentijd is, wat mij betreft, LB. 941
Waarom moest ik uw stem verstaan?
Waarom, HEER, moet ik tot U gaan
zo ongewende paden?
Waarom bracht Gij die onrust mij
in ‘t bloed - is dat genade?

Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
al ‘t oude en vertrouwde?
O blinde schrik, -
mijn God, mag ik
niet eens mijzelf behouden?

Want ik zie voor mij kruis na kruis
mijn weg langs en geen enkel huis
waar ik nog rust zou vinden.
Kom ik zo echt
bij U terecht,
ben ik wel uw beminde?

Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,
en dat uw land
naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is.


Zo komen we langzamerhand op het moment, dat we weer de wereld in gaan, ons eigen leven in samenhang met de mensen om ons heen weer oppakken.
Moge het geloof ons sterken om te doen wat we kunnen, te aanvaarden waar we niets aan kunnen veranderen, en ons wijsheid te geven om te weten wat we moeten aanvaarden en waaraan we iets kunnen veranderen.
We leven immers niet alleen!
We zijn verbonden met Jezus en zo met God.
Zo zijn we ook verbonden met elkaar.
Daarom kunnen we ook samen onze zorgen delen:
voor de mensen, die ernstig ziek zijn,
voor de mensen, die een geliefde moeten missen,
voor de mensen, die in afgezonderd moeten uitzieken,
voor oudere en andere kwetsbare mensen, die misschien in angst leven,
voor de mensen, die hun broodwinning door de coronacrisis bedreigd zien,
voor de mensen, die moeten vluchten voor oorlog en voor hongersnood.
Onze zorgen kunnen we bij God neerleggen. Hij gebruikt graag onze handen en monden om de nood te lenigen.

Tot slot nog een lied van vertrouwen LB.755
Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in ‘s Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.

O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan.
Uit aard_en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,
als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.


Zegen ons met stilte,
om uw stem te verstaan.
Zegen ons met stilte,
om naar elkaar te luisteren.
Zegen ons met stilte
om de mens te zijn, die U liefheeft.

Zegene ons zo, Vader, Zoon en Heilige Geest

 

terug
 
 

Moderamen-omtinkers-pastorale raad
datum en tijdstip 04-06-2020 om 19.00 uur
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 07-06-2020 om 09:30 uur Hoekstien
Hoekstienmeer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 14-06-2020 om 09:30 uur Koepel
Koepelmeer details

 
Fryslan foar Rwanda

Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda.
Het is één van de kleinste Afrikaanse landen, slechts acht keer groter dan Friesland en bovendien even groen. Maar waar Friesland bekend is om de Friese meren, is Rwanda het land van duizend bergen. Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda: Fryslân foar Rwanda!
Meer weten, gan naar http://Kerkinaktie.nl

Klik op onderstaande link voor een film

http://vimeo.com/311692695
 
Poster

Deze poster is een initiatief van ds.Anne Meta Kobes van de protestanse gemeente Heerenveen.
De woorden uit 1 Korinte 13 vers 7 liggen als basis onder deze poster
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.Door de liefde blijf je volhouden
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.