PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
zo 3 mei 2020  om 09:30 uur Hoekstien
Voorganger: ds.P.Wattel
Eredienst Trijjeris Ien

digitaal gemeente zijn op 3 mei 2020

Misschien duurt het niet zo lang meer. Op het moment, dat ik dit schrijf, is het nog onbekend hoe lang de intelligente lock-down duurt. Als er voldoende ruimte op de IC’s komt en er kan al voorzichtig worden afgeschaald, dan zullen we ook de hard werkende zorgenden even wat adempauze moeten gunnen. Een paar extra vrije dagen hebben ze niet alleen verdiend, maar ook nodig. Want we weten niet hoe eventuele verruiming zal uitpakken. Voorlopig blijven we voorzichtig aan doen. Laten we hopen, dat we het niet voor niets doen en dat onze geliefden de zorg kunnen krijgen, die ze eventueel nodig hebben. Dan kijken we uit naar het moment, dat we als geloofsgemeenschap elkaar weer kunnen ontmoeten.

Zoals de 40-dagen-tijd een periode van inkeer en bezinning was, zo is de Paastijd een periode van uitbundige vreugde. Het ongelooflijke is gebeurd. En we gaan nog even door met de jubelzangen:

Psalm 66
 

Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

Kom, zie nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de wateren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.
 

Onze vreugde is groot. En tegelijk zien we hoe veel mensen in de wereld slachtoffer zijn van geweld, egoïsme, natuurrampen. Maar we hoeven er dit uur ons even niet druk om te maken. Dit is het moment voor ons om even bij te komen.

Deze zondag staat in het teken van Gods barmhartigheid en een mooi beeld daarbij is De Goede Herder.
Dit jaar komt de lezing uit Johannes: 10:1-10
‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde.
Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur; wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

overweging
Het mag in deze tijd zo langzamerhand wel duidelijk zijn wie van onze politieke en andere leiders de herders zijn en wie de dieven en rovers. Gelukkig is de gezondheidszorg in Nederland niet zo bouwvallig geworden, dat er veel te weinig handen aan het bed stonden om de coronacrisis te kunnen doorstaan. Alhoewel er het best wat meer hadden kunnen zijn. Zeker, omdat we al een aantal jaren geleden gewaarschuwd werden, dat er best wel weer eens een pandemie zou kunnen uitbreken.
Een aantal mensen was er al van overtuigd, dat het verder bezuinigen op de gezondheidszorg toch niet zo’n heel goed idee was. Maar heel veel verder zijn we niet gekomen.
Gelukkig zijn er veel mensen, die toeschoten, toen de nood bij ons echt groot begon te worden. Alle mensen, die nog hart voor het werk hadden, dat ze soms uit frustratie de rug toe hebben moeten keren, hebben zich aangeboden. Ook onder de vluchtelingen (met hun buitenlandse gewoonten, die hier zouden komen profiteren van onze voorzieningen - weet u nog?) zijn veel artsen, die zich hebben aangeboden. Na een stevige taaltoets en andere toetsen, zijn ze heel erg welkom.
Nu.
Wat waren het voor herders, die ons hier brachten, hier in de pandemie, waarvoor dus een paar jaar geleden al gewaarschuwd is?
Laten we eerlijk zijn. We (met z’n allen) hebben ze zelf gekozen. We hebben lang gedacht, dat we in Nederland concurrerend moesten zijn. Niet te veel loonkosten en lage belastingen zouden de economie opdrijven. Gunstige belastingregelingen met grote bedrijven, zouden veel arbeidsplaatsen opleveren, waar uiteindelijk ook mensen gingen werken, die we nu in de zorg, het onderwijs en voor onze veiligheid zo hard nodig hebben. Als politie, zorg, onderwijs en defensie wat efficiënter zouden werken, kwam het wel goed.
Onze politieke herders zijn niet allemaal persoonlijk zakkenvullers geweest. Maar in het geheel hebben ze wel de zakkenvullers te veel ruimte gegeven.
Maar dat is wijsheid achteraf nu.
Laten we vooruit kijken!
Wij leven nu in de Paasweken. De opstanding van Jezus geeft ons nieuw leven. We hoeven niet meer mee te doen met de aardse manier van leven, maar we hebben deel aan de hemelse manier van leven! In een ander beeld: we zijn samengevoegd tot één kudde en Jezus is onze herder, een èchte herder: de goede herder. Bij Hem zijn we in goede handen. We kunnen ons aan Hem toevertrouwen. Dat wil zeggen: gaan waar Hij gaat. Doen wat Hij doet. Leven zoals Hij leeft, met elkaar!
De boodschap, die ik vroeger van de Goede Herder hoorde is, dat Hij ons veilig thuis brengt. Uiteindelijk zal dat ook zeker zo zijn. Maar vooralsnog neemt Hij ons mee, de wereld in. Dat schrijft Johannes ook zo.
Wij zijn niet de kudde, die voorbestemd is om op stal te blijven. We zijn de kudde, die de wereld intrekt, achter Hem aan. Dat is het doel van het geloof. Uiteindelijk zal Hij ons thuis brengen. Uiteindelijk zal hij ons vinden, als we verloren zijn, maar dat is niet waarvoor wij Hem achterna trekken. Er is een boodschap voor de wereld, voor de andere ‘schapen’. Ook zij zijn welkom in onze kudde. We trekken met Hem de wereld in om te zoeken wat verloren is en in de kudde op te nemen, wie eenzaam is.
Hoe kunnen we ook anders?
We kunnen moeilijk het feest van de opstanding, het feest van Nieuw Leven voor onszelf houden.
Pasen is voor iedereen!


LB.653
 

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ‘t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ‘t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
 

Langzamerhand ontwaken wij een klein beetje uit de Paasroes. Het feest mag nog steeds resoneren in ons hart. Het is ook een ongelooflijke gebeurtenis, dat Jezus opgestaan is uit het dodenrijk en zo voor ons de weg naar leven met God gebaand heeft. We weten, dat die weg langs het kruis gaat. Ook voor ons geldt, dat we niet de hemelse manier van leven verkrijgen als we de aardse manier van leven niet los laten. Maar in de opstanding van Jezus krijgen wij nieuwe energie, nieuwe moed om ook zelf die weg te gaan. Wij hoeven niet letterlijk aan het kruis te hangen, maar het mag in onze manier van leven zichtbaar zijn. En dat kan niet anders als we deel zijn van het leven van Jezus, als wij deel zijn van zijn kudde.
Daarmee kom ik op een lied om mee af te sluiten:
LB.816
 

Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.

Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.

Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.


Leven met God, met Jezus is toch een waagstuk. Je kunt ook zeggen: het zit vol verrassingen. De opstanding van Jezus is zo’n verrassing.
Laten we ons nog meer verrassen!
Zo moge de HEER met u zijn!

 

 
Collecte 3 mei: Noodhulp - Steun vluchtelingen in Nigeria

In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De afgelopen tien jaar zijn 20.000 mensen door Boko Haram vermoord en 4.000 vrouwen en meisjes ontvoerd. Ook in gebieden waar het Nigeriaanse leger Boko Haram bestrijdt is het niet veilig.

De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via Nigeriaans kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen.

U mag een bijdrage overmaken via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Nigeria. Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria.

U mag uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de ZWO-commissie Witmarsum-Pingjum-Zurich: NL91 RABO 0119 3057 98, (inzake ZWO).

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank!


 

terug
 
 

Moderamen-omtinkers-pastorale raad
datum en tijdstip 04-06-2020 om 19.00 uur
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 07-06-2020 om 09:30 uur Hoekstien
Hoekstienmeer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 14-06-2020 om 09:30 uur Koepel
Koepelmeer details

 
Fryslan foar Rwanda

Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda.
Het is één van de kleinste Afrikaanse landen, slechts acht keer groter dan Friesland en bovendien even groen. Maar waar Friesland bekend is om de Friese meren, is Rwanda het land van duizend bergen. Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda: Fryslân foar Rwanda!
Meer weten, gan naar http://Kerkinaktie.nl

Klik op onderstaande link voor een film

http://vimeo.com/311692695
 
Poster

Deze poster is een initiatief van ds.Anne Meta Kobes van de protestanse gemeente Heerenveen.
De woorden uit 1 Korinte 13 vers 7 liggen als basis onder deze poster
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.Door de liefde blijf je volhouden
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.