PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
zo 17 mei 2020
Voorganger: .ds.P.Wattel
Eredienst Trijjeris Ien

digitaal gemeente zijn op 17 mei 2020

De zondag voor hemelvaart heeft als naam gekregen: Zondag Cantate: “Zondag Zingt!”
Het feest van Pasen, de opstanding van Jezus, het nieuwe leven van ons, die met Hem verbonden zijn, dat Hij in ons werkt, komt uit in één woord: Zingt!
En dat brengt mij gelijk bij de intelligente lockdown, die wel versoepeld wordt, maar nog niet wordt opgeheven. Het is lastig om te zingen, als we gewoon thuis zijn. Sommigen zijn gezegend met een goede stem, voor anderen is het niet prettig, of niet fijn meer om alleen te zingen.
Hoe fijn zou het zijn om weer met elkaar te zingen.

Nu zal dat ook niet meevallen, als we het risico van besmetting zo klein mogelijk willen houden, want voor wie lekker wil meezingen is 1,5m. toch een korte afstand. Het landelijke moderamen onderzoekt hoe hiermee om te gaan, als de gemeenten weer samen mogen komen. Ik moet zeggen, dat ik er al naar uitkijk!
Intussen houden we het nog even vol. Soms levert het lezen van een lied meer op, dan het zingen ervan. Je kijkt anders naar wat er staat; je legt andere verbanden. En dan wordt het extra diep, als de melodie er bij past. Maar dat is dan voorlopig toekomstmuziek.

Een mooie psalm om mee te beginnen:
Psalm 98
 

Zing een nieuw lied voor God de HERE,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Ja, Hij is ons getrouw gebleven.
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
 

De lezing voor deze zondag is Johannes 16:15-33
Alles wat van de Vader is, is van mij - daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.
Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? En: “Ik ga naar de Vader”? Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt hij toch?’ Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zcih de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam - hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.
Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen. Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader.’

Toen zeiden de leerlingen: ‘Ja, nu spreekt u rechtstreeks en niet in beelden. Nu begrijpen we dat u alles weet en niemand u iets hoeft te vragen, nu geloven we dat u van God gekomen.’ Jezus vroeg: ‘Nu geloven jullie? Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moet: ik heb de wereld overwonnen.’

overweging
Jezus zegt, dat er een korte tijd komt, waarin de leerlingen Jezus niet zullen zien. En dat zij Hem daarna dus weer zullen zien.
De meest oppervlakkige uitleg is helder: Nog even en Jezus laat zich kruisigen (dat is zoals Johannes het vertelt) en ligt Hij in het graf. Op de derde dag staat Hij op uit het dodenrijk en verschijnt Hij aan zijn leerlingen.
Maar de Bijbel is meer, dan een verzameling verhalen van vroeger. De verhalen zijn opgeschreven met het oog op het leven van de hoorders, van de vroege Christenen. En zo komen ze ook ons leven in. Ook voor ons geldt: nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.
In het gedeelte van deze zondag komt het vier keer voor. De schrijver vindt het dus belangrijk om deze zin, deze gedachte, een nieuwe betekenis te geven. Het gaat voor de hoorders niet meer om het letterlijk zien van Jezus, maar om een ‘geestelijk’ zien.

In de toelichting uit de mond van Jezus blijkt, dat het gaat om het lijden, dat de geloofsgemeenschap moet doormaken, maar dat veranderen zal in vreugde.
Tegen het einde van de lezing van vandaag wordt het nog duidelijker: Jezus spreekt over een tijd, dat zijn leerlingen uiteengedreven zullen worden, en dat iedereen zijn eigen weg gaat en Jezus alleen achter laat. Daarbij kunnen we denken aan de nacht voor de kruisiging. Dan kiezen de leerlingen voor lijfsbehoud, niet om de verbondenheid met Jezus.
Maar in de tijd, waarin de vroege Christenen vervolgd werden, is dat ook herkenbaar. In de vervolgingen worden de Christenen uiteen gedreven en kunnen hun verbondenheid met Jezus kwijtraken. Toch is daarmee niet alles gezegd. Ook in het lijden zullen veel Christenen zich met Jezus verbonden hebben gevoeld. In elk geval is dat een lijn, die Paulus in zijn brieven aangeeft. Waarbij de troost en bemoediging daarin zit, dat, als wij delen in zijn lijden, wij ook delen in zijn heerlijkheid.

Het ‘niet zien en weer zien’ heeft in het evangelie naar Johannes ook de betekenis van ‘inzicht hebben’. Het gaat om een mystiek zien. Jezus is met de geheimen van de hemel naar de wereld gekomen. En gaandeweg deelt Hij die geheimen met zijn leerlingen. Vaak snappen ze die niet. Ze zijn ook niet zomaar te snappen. Je moet erin groeien, ze ervaren in je leven. En ik denk, dat hier bedoeld wordt, dat in het lijden, in de eenzaamheid, die we daar meestal bij ervaren, we de zin niet begrijpen. En dat we daardoor het zicht op het evangelie gemakkelijk kwijt raken. Maar er is altijd licht aan het einde van de tunnel. Ook al zien of begrijpen we het niet. Jezus zal weer in ons leven komen. Dan zullen we zien en begrijpen.
Een van de momenten, die we vieren, dat Jezus weer ‘zichtbaar’ is, is het Pinksterfeest. We vieren, dat de Heilige Geest in ons is uitgestort. Dat is de Geest van Jezus, die leefde, vanuit de Heilige Geest, zoals God het leven bedoeld heeft. Daarmee zijn wij door de Geest verbonden tot eenheid, tot levend lichaam van Jezus in deze wereld. En zo is Jezus zichtbaar in wat onze geloofsgemeenschap doet in de wereld, als wij ons door de Heilige Geest laten leiden en verbinden.

Een mooi lied is 973
Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed
halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof - uw zonneschijn.
Halleluja!


Doen wat Jezus deed, leven zoals Jezus leefde. Dat valt niet mee. Maar we staan er niet alleen voor. Gods Geest sterkt ons daarin. Dat feest zullen we weer vieren!
En: we hebben elkaar!
Zo gaan wij, op afstand verbonden, verder de wereld in.
Met geloof in onze Hemelse Heer,
met hoop voor allen, die het niet redden in de aardse werkelijkheid,
en liefde voor alle mensen om ons heen, ook voor onszelf.


 

terug
 
 

Moderamen-omtinkers-pastorale raad
datum en tijdstip 04-06-2020 om 19.00 uur
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 07-06-2020 om 09:30 uur Hoekstien
Hoekstienmeer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 14-06-2020 om 09:30 uur Koepel
Koepelmeer details

 
Fryslan foar Rwanda

Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda.
Het is één van de kleinste Afrikaanse landen, slechts acht keer groter dan Friesland en bovendien even groen. Maar waar Friesland bekend is om de Friese meren, is Rwanda het land van duizend bergen. Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda: Fryslân foar Rwanda!
Meer weten, gan naar http://Kerkinaktie.nl

Klik op onderstaande link voor een film

http://vimeo.com/311692695
 
Poster

Deze poster is een initiatief van ds.Anne Meta Kobes van de protestanse gemeente Heerenveen.
De woorden uit 1 Korinte 13 vers 7 liggen als basis onder deze poster
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.Door de liefde blijf je volhouden
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.