PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
do 21 mei 2020
Voorganger: .ds.P.Wattel
Eredienst Trijjeris Ien

digitaal gemeente zijn op Hemelvaartsdag 21 mei 2020

Zoals al onze feestdagen valt Hemelvaartsdag ook onder de beperkingen van de coronacrisis. Het is niet anders. Maar er zijn hoopvolle ontwikkelingen. We kunnen voorzichtig kijken naar wanneer en hoe onze eerste samenkomst kan zijn.
Maar vandaag kijken we vooral omhoog. We vieren de hemelvaart van Jezus.

Maar eerst een mooi lied:
LB.215
 
Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer ‘t leven vindt, verstand en kracht.

Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wonderen, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door ‘s Geestes doop.

Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.
 
Hemelvaartsdag heeft, wat mij betreft, een wat dubbele beleving.
Lukas vertelt, dat Jezus weg is van zijn leerlingen en dat hij opgenomen wordt in de hemel. Hij laat zijn leerlingen achter. Een moment van afscheid dus, van loslaten aan de ene kant.
De keerzijde is, dat Jezus “zit aan Gods rechterhand”, dat wil zeggen, Hij heeft zijn plaats genomen in het regeringscentrum van de wereld. Dat is hoopvol voor al die mensen, die te lijden hebben onder de machten van deze wereld.
Bij het laatste beeld is een mooie Psalm:

Psalm 47
 
Volken wees verheugd, jubel, toon uw vreugd,
prijs met handgeklap ‘s HEREN koningschap,
Ja, Hij is de Heer, volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht geeft ze in onze macht.
Met zijn eigen hand meet Hij Jakob ‘t land,
die daar woont met trots, als beminde Gods.

God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal meldt het overal.
Zing Gods eer, hef aan, ‘s konings eer, hef aan.
Heel de aarde hoort naar des HEREN woord,
is zijn rijksgebied. Zing een kroningslied!
Die de volken leidt troont in heiligheid.
 
We lezen Handelingen 1:4-11
Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galilieeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Een mooi lied, dat hierbij aansluit, en zo’n beetje alle aspecten van hemelvaart verwoordt, is LB.663
 
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.
 
overweging
Misschien juist dit jaar wel lijkt Hemelvaartsdag meer werkelijkheid te zijn, dan alle eeuwen daarvoor: de onzichtbaarheid van het koningschap van Jezus is nog sterker. Zelfs zijn volgelingen (wij) kunnen niet samenkomen. Maar gelukkig kunnen we deze dag vieren vanuit het Pinksterfeest. Wij hebben zijn Geest al ontvangen!
Het feest van Hemelvaartsdag helpt ons om de grote lijnen weer scherp te krijgen. Hij, onze Heer, zit op de troon. Wij, zijn onderdanen, voeren zijn beleid uit.
Je zou kunnen zeggen: Hij is vanuit de hemel naar de aarde gekomen om zijn onderdanen tot de orde te roepen (en in liefde/genade weer aan te nemen wie het erbij heeft laten zitten) en is nu weer terug op de troon.

Al met al gaat het erom, dat wij niet de kwade machten gehoorzamen, maar de Goede God. En dat is wel eens lastig ja. Dat snijdt soms scherp in eigen vlees.
Op dit moment zien we het aan de discussies over het ‘terug naar normaal’, of ‘terug naar het nieuwe normaal’. Voor de bedrijvigheid lijkt het goed om zo snel mogelijk weer zaken te kunnen doen en klanten te bedienen. En voor veel sectoren zou het fijn zijn, als mensen weer hun brood kunnen verdienen met een zinvolle besteding. En de nood van individuele mensen kunnen we goed begrijpen. Ook de nood van diverse ondernemers en hun bedrijven. En veel mensen willen ook graag de vrijheid om naar verre landen te kunnen gaan.
Maar....
Er is wel een “maar”.
Want onze hemelse koning heeft de Schepping bedacht en gemaakt, waarin ook wij mogen leven.
En lange tijd hebben we niet geweten of in de gaten gehad, dat wij met onze manier van leven een deel van de Schepping hebben stuk gemaakt.
Gaan we dan terug naar zoals we het een paar jaar geleden deden?
Of is dit het moment om nieuwe wegen in te slaan?
De vraag is dus: waar kiezen we voor!
En kiezen is niet alleen een theoretische kwestie. Kiezen voor de hemelse koning raakt ook ons dagelijkse leven.
De leerlingen vragen aan Jezus of hij binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël gaat herstellen. En het antwoord, dat Lukas ons vertelt, is, dat Jezus de vraag ontwijkt. Laat dat maar aan God over.
Maar ......
Alweer een “maar”.
“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt.” zegt Jezus. Dan ontvangen wij kracht en getuigen van Jezus. Hiermee suggereert Lucas toch, dat het koninkrijk begint. Zoals Jezus het koninkrijk verkondigd heeft en vorm geeft in zijn zorg voor mensen, zijn soms felle kritiek op mensen, zijn uitnodiging om goed te leven, zo zullen de leerlingen (en wij dus ook) die verkondiging en uitnodiging voortzetten.
Het kan dan toch niet anders, dan dat we niet alleen in woorden, maar ook in onze daden leerlingen zijn van Jezus ofwel burgers van het hemels koninkrijk.
Hemelvaartsdag is dus de dag van de troonsbestijging, maar ook als moment, waarin we alleen gelaten zijn, op onszelf aangewezen. We kijken niet meer toe, maar het ligt nu in onze handen. De belofte van de Heilige Geest geeft ons hoop en vertrouwen. In die zin worden we niet echt alleen gelaten, maar vandaag en komende zondag mag het best wel duidelijk zijn, dat het komend koninkrijk in onze handen ligt.
Maar we zijn wel met elkaar. Het ligt in ONZE handen.
Laten we elkaar daar in steunen.


Een prachtig lied op deze dag is LB.871
 
Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.
 

Op deze hemelvaartsdag, waarop we niet samen konden vieren, zingen en bidden, denken we aan al die mensen, die in de afgelopen tijd zoveel zieken en ouderen hebben verzorgd, soms met grote risico’s om zelf ziek te worden. En we denken natuurlijk aan de mensen, die geen contact konden hebben, terwijl ze daar zo’n grote behoefte aan hadden. We denken aan de mensen, die in deze tijd hun geliefde uit hun leven zagen weggaan. We denken aan de mensen, die zorg nodig hebben, maar uit angst voor besmetting geen zorg durven vragen. We denken aan mensen voor wie de zorg moest worden uitgesteld, omdat er te veel corona-zieken waren.
Maar we denken ook aan zoveel mensen, die ziek kunnen worden, maar voor wie geen gezondheidszorg is.
We denken aan mensen, voor wie in deze tijd geen werk meer is en ook geen bijstand, mensen, die toch hun gezin of familie moeten voeden.
We denken aan mensen, die in deze tijd eenzaam zijn.

Ook zonder dat we onze ogen dicht doen en onze handen vouwen, weet God wat we denken, waar we ons zorgen over maken. Sterker, ik ben ervan overtuigd, dat Hij zich daar ook zorgen over maakt. En Hij wil graag onze handen en creativiteit gebruiken. Dat is hoopvol!

Een mooi lied om in deze tijd mee af te sluiten is LB.910

Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is ’t die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons ‘t goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.

Goddank, wij overdenken
‘t geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

 

terug
 
 

Moderamen-omtinkers-pastorale raad
datum en tijdstip 04-06-2020 om 19.00 uur
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 07-06-2020 om 09:30 uur Hoekstien
Hoekstienmeer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 14-06-2020 om 09:30 uur Koepel
Koepelmeer details

 
Fryslan foar Rwanda

Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda.
Het is één van de kleinste Afrikaanse landen, slechts acht keer groter dan Friesland en bovendien even groen. Maar waar Friesland bekend is om de Friese meren, is Rwanda het land van duizend bergen. Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda: Fryslân foar Rwanda!
Meer weten, gan naar http://Kerkinaktie.nl

Klik op onderstaande link voor een film

http://vimeo.com/311692695
 
Poster

Deze poster is een initiatief van ds.Anne Meta Kobes van de protestanse gemeente Heerenveen.
De woorden uit 1 Korinte 13 vers 7 liggen als basis onder deze poster
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.Door de liefde blijf je volhouden
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.