PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Protestantse Gemeente te Witmarsum-Pingjum-Zurich Protestantse Gemeente te Witmarsum-Pingjum-Zurich

Protestantse Gemeente te Witmarsum-Pingjum-Zurich
 
Algemene Gegevens
 

Naam ANBI: Protestantse gemeente
te Witmarsum-Pingjum-Zurich
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 82.54.10.332
Website adres: http://www.pknwitmarsum.nl
E-mail:
Adres: Postbus 8
Postcode: 8748 ZL
Plaats: Witmarsum
Postadres: Postbus 8
Postcode: 8748 ZL
Plaats: Witmarsum
 
De Protestantse Gemeente te Witmarsum-Pingjum-Zurich is op 1 februari 2017 ontstaan uit de samenvoeging van de Protestantse Gemeente te Witmarsum (rsin/fiscaal nummer 82.41.36.019) en de Protestantse Gemeente te Pingjum en Zurich (rsin/fiscaal nummer 82.41.36.068). De vermogens van de Protestantse Gemeente te Witmarsum en de Protestantse Gemeente te Pingjum en Zurich zijn daarbij onder algemene titel overgegaan op de Protestantse Gemeente te Witmarsum-Pingjum-Zurich.

 
De Protestantse gemeente te Witmarsum-Pingjum-Zurich is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (de kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Protestantse Gemeente te Witmarsum-Pingjum-Zurich.
 
Samenstelling bestuur
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.
In onze gemeente telt de kerkenraad volgens de plaatselijke regeling 19 leden die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit tenminste 3 leden.
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 8).
 
Doelstelling/visie
 
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 
Beleidsplan
 
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te vinden op https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/bibliotheek/bibliotheek?q=AZ-12-16-Beleidsplan-Dienstenorganisatie-2013-2016.
 
Wij, als Protestantse Gemeente te Witmarsum-Pingjum-Zurich, willen een open en spontane uitnodigende geloofsgemeenschap zijn, waarin we elkaar en onszelf herkennen in geloof, hoop en liefde.
Waarin alle leden meetellen en onze aandacht en zorg ook uitgaat naar mensen, die minder zichtbaar deel zijn van onze gemeente.
Een kerk waar de zondagse eredienst aanspreekt.
Wij willen een dynamische kerkgemeenschap zijn (er gebeurt iets) midden in de maatschappij. Waar ruimte en respect is voor de diverse geloofsbeleving.
Wij willen een kerk zijn met aantrekkingskracht. Waar wordt omgezien naar elkaar en tijd is voor God en elkaar.
Wij willen een kerk zijn waar ruimte is voor communicatie en dialoog.
Een kerk waar de behoeften van mensen serieus worden genomen.
 
Gezien het vorenstaande is ons beleid erop gericht om onze activiteiten voort te zetten en waar mogelijk verder te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld regionale samenwerking en een gezond financieel bestaan.
 
Beloningsbeleid
 
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
De overige leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Voormelde regelingen zijn te vinden op https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/generale-regelingen.
 
Verslag Activiteiten
 
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Reguliere activiteiten
De reguliere activiteiten zijn het houden van één of twee erediensten op elke zondag en op kerkelijke feestdagen te Witmarsum (in de Hoekstien, Koepelkerk of Aylvastate), Pingjum en/of Zurich.
Tevens zijn er de pastorale bezoeken van predikant, ouderlingen en/of bezoekdames en bezoekheren bij heuglijke gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld geboortes en jubilea, en verdrietige gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld ziekte en verlies van een geliefde, een belangrijk onderdeel van het samen kerk zijn.
Tijdens één of twee wijkavonden is er jaarlijks gelegenheid om met elkaar over het geloof te spreken.
Tijdens het winterseizoen wordt er catechisatie gegeven.
Ook zijn er jeugdclubs (knutselclubs) voor de kinderen uit de groepen  5 – 8.
Voor de ouderen is er een gespreksgroep.
 
Speciale diensten
Naast de reguliere diensten zijn er ook bijzondere diensten, zoals de startzondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin we de gemeenteleden herdenken die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, en Erediensten Anders voor diverse doelgroepen.
 
Regioverband
In regioverband wordt de samenwerking steeds intensiever. Voor zowel de jeugd als de volwassenen zijn er diverse gezamenlijke activiteiten, zoals een bijbelquiz, regiozondag, samen naar de Passion te Leeuwarden.
 
Oecumenisch verband
In Oecumenisch verband zijn meerdere diensten en activiteiten georganiseerd, zoals deelname van de drie voorgangers aan de triatlon met na afloop een kerkdienst, een tentdienst met medewerking van het popkoor en een bijeenkomst voor dorpsgenoten om hun overleden geliefden te gedenken.
 
In het jaarboekje 2016 staat ter zake onder meer het volgende:
In 2016 is uitvoering gegeven aan het beleid ten aanzien van de gebouwen.
De pastorie aan de Van Aylvaweg is verkocht en daarom zijn de ruimtes van de pastorie gescheiden van de Hoekstien. Dit gaf tevens aanleiding tot het ‘bij de tijd brengen’ van de Hoekstien.
Vanaf de zomer zijn er veel gemeenteleden aan het werk geweest om dit voor elkaar te krijgen. Dank daarvoor.
In 2016 heeft de kerkenraad van Pingjum-Zurich besloten de Victoriuskerk over te doen aan de Stichting Victoriuskerk Pingjum en de kerk te Zurich over te doen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De overdracht van de Victoriuskerk heeft op 23 januari 2017 plaatsgevonden en de overdracht van de kerk in Zurich op 20 maart 2017.
Samen met Dorpsbelang wordt onderzocht hoe de Koepelkerk breder gebruikt kan worden.
Ten tijde van dit schrijven is de uitkomst nog niet bekend.
 
In 2016 zijn de ‘Erediensten anders’ voortgezet.
Verder waren de drie kerken in het teken van de oecumene aanwezig bij de triatlon met de uitreiking van flesjes water. Ook was er weer een tentdienst in oktober.
In februari is de jaarlijkse gezamenlijke ouderenmiddag voor de drie kerken gehouden.
Op 10 februari organiseerde het ZWO een sobere maaltijd met aansluitend een vesperdienst.
Februari was een drukke maand want op 17 februari hadden we een wijkavond waarin ds. Lieuwe Westra ons meenam naar de historie van het kerkelijk leven, maar ook naar hoe hij de toekomst van de (protestantse) gemeenten ziet. Zeer interessant.
Een extra feestelijke zondag was Pinksterzondag waarin 4 jongeren belijdenis van hun geloof hebben gedaan.
In december was er een druk bezochte Top2000 dienst met een live band en stond de Kerstnachtdienst in het teken van Jozef.
 
In het kader van de regionale samenwerking werd in oktober de tweede bijbelquiz gehouden.
Voor de jeugd zijn via de regio allerlei activiteiten opgezet en ook voor 2017 staan weer diverse activiteiten op het programma, zoals een gezamenlijke busreis naar de Passion in Leeuwarden.
Door samenwerking in de regio is het mogelijk meer en grotere activiteiten aan te bieden.
Dit voorziet voor Witmarsum zeker in een behoefte.
Helaas konden we geen nieuwe clubleiding vinden waardoor we genoodzaakt waren te stoppen met de jeugdclub (12-15 jaar).
Voor de catechisatie zijn er nu twee groepen: een groep voor 12 – 14 en voor 15 – 17.
 
Het is helaas ook niet gelukt een nieuwe jeugdouderling te vinden, waardoor het moeilijker wordt het jeugdwerk voort te zetten. Dit jaar zijn er veel ambtsdragers aftredend en er zijn zorgen over de opvolging hiervan, nu maar ook in de toekomst. De kerkenraad is daarom in beraad hoe de kerkenraad te reorganiseren.
 
Laten we echter de ‘gewone’ kerkdiensten niet vergeten, want dit is voor velen de basis van het kerkzijn. Ook het andere kerkenwerk gaat altijd door.
Alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten wil ik langs deze weg hartelijk bedanken voor hun inzet.
Zo zijn we samen gemeente van groot tot klein.
 
College van kerkrentmeesters
Het College van kerkrentmeesters heeft volgens de kerkorde en ordinanties van de PKN, tot taak het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente.
Denk aan:
beleidsplan, begroting en jaarrekening, geldwerving en het beschikbaar hebben van ruimten;
het houden van collecten in erediensten
het jaarlijks houden van de actie kerkbalans onder de lidmaten, doopleden en geboorteleden;
het innen van de oudejaarscollecte en bijdragen;
het innen van de solidariteitsbijdrage bij lidmaten en bij doopleden vanaf 25 jaar;
het vragen van een bijdrage voor het kerkblad;
het verjaardagfonds;
het verzorgen van het personeelsbeleid;
het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die bij de gemeente werkzaam zijn;
het fungeren als opdrachtgever voor kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat als vrijwilliger werkzaam is;
het bijhouden van registers van de gemeente, zoals de ledenadministratie;
het beheren van de archieven van de gemeente en het beheren van de verzekeringspolissen;
het beheren van de goederen van de gemeente en de begraafplaats.
 
Voorgenomen bestedingen
 
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.
De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Verkorte staat van baten en lasten 2016 van de Protestantse Gemeente te Witmarsum
 
Baten Begroting Jaarrekening Begroting
  2016 2016 2017
       
Onroerende zaken  €           9.720,00  €       192.810,85  €         31.100,00
Renten  €         17.300,00  €         16.421,84  €         16.000,00
Overige opbrengsten  €               100,00  €                        -    €               100,00
Bijdragen,coll., enz.  €         54.600,00  €         54.135,11  €         60.250,00
Uitgaande collecten  €               600,00  €               901,13  €               500,00
Subsidies en bijdragen derden  €         27.125,00  €         26.433,36  €         11.125,00
Overige baten  €           1.200,00  €           5.703,22  €           1.000,00
Uit reservefondsen  €         20.400,00  €         99.156,98  €       101.900,00
Jeugdfonds    €               113,24  
       
Totaal  €       131.045,00  €       395.675,73  €       221.975,00
       
       
Lasten Begroting Jaarrekening Begroting
  2016 2016 2017
       
Kerkelijke gebouwen  €         33.190,00  €         90.838,43  €       112.570,00
Overige eigendommen en inventaris  €               300,00  €               604,27  €           8.700,00
Pastoraat  €         80.854,00  €         81.592,39  €         81.420,00
Kerkdiensten en Jeugdwerk  €           1.500,00  €           2.455,46  €           1.500,00
Verplichte afdrachten  €           4.950,00  €           5.095,24  €           6.050,00
Vergoedingen  €           1.500,00  €           2.173,27  €           2.050,00
Beheer en administratie  €           5.510,00  €           4.844,70  €           5.130,00
Rente- en bankkosten  €               240,00  €               191,33  €               300,00
Fondsen  €         18.345,00  €       222.718,95  €         18.225,00
Overige lasten  €               600,00  €               588,93  €           1.600,00
       
Saldo  €        15.944,00-  €        15.427,24-  €        15.570,00-
       
Totaal  €       131.045,00  €       395.675,73  €       221.975,00
       
De kolommen Begroting 2016 en Jaarrekening 2016 hebben betrekking op
de Protestantse Gemeente te Witmarsum.    
De kolom Begroting 2017 heeft betrekking op de Protestantse Gemeente
te Witmarsum-Pingjum-Zurich.      
 
 
Verkorte staat van baten en lasten 2016 van de Protestantse Gemeente te Pingjum-Zurich
 
 
 
Omschrijving
Begroting Rekening
  2016 2016
  Euro's Euro's
Baten    
Opbrengsten uit bezittingen 24.500 28.852
Bijdragen, giften en collecten 7.800 7.875
Door te zenden collecten 0 430
Totaal 32.300 37.157
     
Lasten    
Pastoraat (kosten predikant) 17.500 15.311
Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1.780 706
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2.600 2.064
Kerkelijke gebouwen 4.620 4.364
Overige onroerende zaken 4.400 4.022
Beheer, administratie, bankkosten 900 638
Door te zenden collecten 0 430
Totaal 31.800 27.535
     
Resultaat (baten - lasten) 500 9.622
 
 
 
Toelichting
 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
 
Onze Protestantse Gemeente heeft in eigendom 2 kerkgebouwen te Witmarsum, 1 woning (pastorie) te Witmarsum, landerijen en geldmiddelen.
De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van onze gemeente.
Tevens heeft onze gemeente in eigendom begraafplaatsen te Witmarsum, Pingjum en Zurich.
 
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van een traktement voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
 
Daarnaast worden de inkomsten besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (vergoedingen koster, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
 
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
 

terug
 
 
 

Protestantse Gemeente "Trijeris Ien''
datum en tijdstip 22-04-2018 om 09.30 uur Victorius kerk in Pingjum
meer details

Protestantse Gemeente "Trijeris Ien''
datum en tijdstip 22-04-2018 om 14.30 in ''De Ontmoeting'' van Aylva State
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 26-04-2018 om 19.45 uur
meer details

Kerkenraad
datum en tijdstip 03-05-2018 om 19.45 uur
meer details

 
Friese Vakantieweek

meer
 
Gloednieuw magazine met de naam “Petrus”.
meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.