PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Regiobrief Exmorra- Allingawier en Gaast-Ferwâlde Regiobrief Exmorra- Allingawier en Gaast-Ferwâlde

                                                                                                                    Exmorra- Allingawier, voorjaar 2017
 
Hierbij een brief van de gemeente Exmorra- Allingawier aan de gemeenten in de regio Makkum.
 
Als eerste willen wij met jullie delen dat wij met plezier gemeente zijn.
We vormen een kleine, warme gemeenschap. Er is hier veel betrokkenheid.
Zo zijn al onze winteractiviteiten heel goed verlopen. Een aantal van deze activiteiten hebben we  samen met onze partnergemeente Gaast- Ferwoude opgezet.
Ook met andere gemeenten werken we weleens samen.
Dat ervaren we als positief. We willen graag ons geloof delen met andere gemeenten
 
Het bezoeken van gemeenteleden wordt erg op prijs gesteld.
Als ambtsdragers  geeft dit ons een gevoel van voldoening.
Vanuit de diaconie en de vrouwenvereniging wordt jaarlijkse een krystmiel georganiseerd:
een kerstbroodmaaltijd, waar we iedereen in het dorp van 65 jaar en ouder voor uitnodigen.
Ook deze activiteit geeft veel vreugde .
Het bezoeken van jongere gemeenteleden en mensen, die aan de rand van de gemeente zijn terecht gekomen, ervaren we als moeilijker.
Maar met elkaar proberen we, binnen de mogelijkheden die we hebben, toch  te blijven bouwen aan de opbouw van onze gemeente.
We ervaren het als een uitdaging om naar de toekomst te kijken en hier beleid op te maken.
Omdat onze predikante begin oktober met emeritaat gaat, zijn we met een aantal dorpen in gesprek over eventuele mogelijkheden voor de toekomst.
Omdat deze gesprekken op dit moment volop gaande zijn, kunnen we jullie daar verder niets over vertellen.  Graag ontmoeten wij jullie als regiogemeenten  op de regiozondag in mei. 
 Vanuit onze gemeente jullie allemaal ook alle goeds toegewenst        De kerkenraad
Brief Gaast-Ferwâlde
 
Brief oan de 6 tsjerklike gemeenten dy't mei ús de ring Makkum foarmje.
 
Gaast/Ferwâlde is tinke wy de lytste, mar seker de meast súdlike gemeente fan ús ring. Us gemeente sa as it no is, is ûntstien út it gearwurkjen sûnt de 70er jierren fan hervormd en grifformeard.
Yn 1990 binne we in SOW-gemeente wurden en is der ek ien boekhâlding kommen. 
Pas yn 2013 binne we offisjeel PKN-gemeente wurden. Jo soenen sizze kinne: hiel lang
samenwenne mar toch op 't lêst de lapen gearsmiten, we ha de feroaring net fernimme kinnen.
We binne in gemeente mei foaral âldere meilibjende gemeenteleden, de jongeren binne
jammer genôch minder gau te rissen.
We ha tegearre mei de gemeente fan Exmorra/Allingawier noch in dûmny nl. ds. Rol.
Ds. Rol giet oan 't ein fan dit jier mei pensioen ,fandêr dat we op 't stuit mei noch 3 gemeenten
om de tafel sitte om plannen te meitsjen foar de takomst.
De gearwurking mei de gemeente Exmorra/Allingawier bestiet al frij lang: grifformeard sûnt 1967,
hervormd sûnt 1973. Yn in langer ferline wennen der yn ús doarpen 4 dûmnys, en no ien foar 80%.
Us doel is no: de takommende tiid selsstannich gemeente bliuwe yn gearwurking mei boppesteande gemeenten of yn gearwurking mei de prot. gemeente Warkum.
Op dizze wize wolle we prebearje gemeente te bliuwen wêr't 1 kear sneins in earetsjinst hâlden wurde kin en wêr't sawol âld en jong oan harren "trekken" komme kinne.
Ofrûne winterseizoen ha we in oantal jûnen organisearre mei een sprekker oer de feroaringen yn it leauwen.
1 kear per jier ha we in sneintejûn, we ite dan meielkoar en hawwe der minsken by dy fertelle oer hun wurk of wat harren dwaende hâldt, de lêste kear gong it oer Nepal flak nei de ierdbeving en no.
Ik slut ôf mei een groet fan us gemeente.
 
Hindrik Stellingwerf (foarsitter tsjerkerie)

 

terug
 
 
 

Protestantse Gemeente "Trijeris Ien''
datum en tijdstip 23-12-2018 om 11.00 uur in de Koepelkerk
Vierde zondag van adventmeer details

Moderamen
datum en tijdstip 27-12-2018 om 19.45 uur
meer details

Kerkenraad
datum en tijdstip 03-01-2019 om 19.45 uur
meer details

 
Kerkbalans 2019

meer
 
Wie zingt mee

meer
 
Week van gebed voor eenheid van Christenen

meer
 
Kindernevendienst. ER KOMT EEN NIEUWE LEIDER

meer
 
Top 2000 kerkdienst (17 februari 2019)

meer
 
Koepelkerk als trouwlocatie

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.