PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Regiobrief fan Skettens, Skraard, Longerhou en Wûns Regiobrief fan Skettens, Skraard, Longerhou en Wûns

Brief fan Skettens, Skraard, Longerhou en Wûns
 
Achte gemeenteleden fan de Protestantse tsjerke, bêste minsken,
 
Mei dizze brief wolle wy jimme graach witte litte hoe it mei ús giet, wêr wy ús soargen om meitsje, wêr wy bliid fan wurde en wer wy nei út sjen.
It giet goed mei ús. Wy sjonge, bidde en preekje elke wike mei blydskip. Wy sjogge wol mei soarch hoe't de tsjerke oan it fergrizen is en wy wurde dan ek bliid fan de bern dy’t elke wike by ús yn tsjerke komme, de jeugdclub besikje of nei catechisatie gean.
We witte ek dat hiele groepen minsken op syk binne nei zingeving en de fraach wat wy hjir as minsken op dizze ierde dogge. Yn de tsjerke fan Skettens besykje wy aansens in hiel lyts part fan dizze minsken by te stean mei de mooglikheid fan in meditatife nacht.
As wy fierder sjogge wat der yn de wrâld allegearre bard, soenen wy wol wolle dat Ús Leave Hear mar wer werom komt.
Us leauwen mei ús it fertrouwen jaan yn it goede fan de minske, en de fêste oertsjoeging dat wy ta beslút de goede wei fine, hokker dat dan ek wêze mei.

 

terug
 
 
 

Protestantse Gemeente "Trijeris Ien''
datum en tijdstip 23-12-2018 om 11.00 uur in de Koepelkerk
Vierde zondag van adventmeer details

Moderamen
datum en tijdstip 27-12-2018 om 19.45 uur
meer details

Kerkenraad
datum en tijdstip 03-01-2019 om 19.45 uur
meer details

 
Kerkbalans 2019

meer
 
Wie zingt mee

meer
 
Week van gebed voor eenheid van Christenen

meer
 
Kindernevendienst. ER KOMT EEN NIEUWE LEIDER

meer
 
Top 2000 kerkdienst (17 februari 2019)

meer
 
Koepelkerk als trouwlocatie

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.